ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 21, 2018

std 12th bharati 2018

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો 

ધોરણ 12 પાસ માટે ગુજરાત જમીન વિકાસ નિગમમા ભરતી 
છેલ્લી તારીખ ૧૦/૦૨/૨૦૧૮
અરજી ફી ૧૦૦
જ્ગ્યાનુ નામ: જુનિયર કલાર્ક કલાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર વર્ગ-3
જ્ગ્યા :17
ગ્રેજ્યેશન વધારાની લાયકાત ગણાસે 

વધુ માહિતી તથા ફોર્મ ભરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment