ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 9, 2019

Android Ap

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
આપને ઉપયોગી થાય તેવી Android મોબાઇલ એપલીકેશન અહિ બનાવીને મુકેલ છે google play stor પર હજુ એકાઉંટ ન હોવાથી google play stor ઉપલબ્ધ નથી થોડા સમય બાદ અપલોડ કરવામા આવસે 
જે તે એપ ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરવી આપના ફોન મા ઇન્સ્ટોલેશન બ્લોક હોય તો સેટીંગમા જઇ તેને ઓન કરી ઇન્સ્ટોલ કરવી 

(1) ધોરણ 1 થી 8 મા ઓનલાઇન હાજરી પુરવા માટેની એપલીકેશન માટે અહિ ક્લિક કરો

(2) દેના બેંક માટેની ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ એપલીકેશન માટે અહિ ક્લિક કરો 

(3) www.mnmeniya.in સાઇટની એપલીકેશન માટે અહિ ક્લિક કરો 

(4) ઓનલાઇન અર્નિંગ એપ માટે અહિ ક્લિક કરો  

આભાર 

No comments:

Post a Comment