4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

UseFull Websaite

નીચે કેટલીક  ઉપયોગી વેબસાઇટ ની  ડાયરેક્ટ લિંક મુકી છે 
જેના પર ક્લિક કરતાજ વેબ સાઇટ ખુલી જસે


G.P.S.C.
G.S.E.B
My BigGuide
Quackit
U.P.S.C.
surendranagar
wikipediya
ગુજરાત ગૌ.સે.પ.
ગુજરાત ગ્રામ વિકાસ
ટહુકાર 
તકનીકી દ્ર્સ્ટ્રા
પાન કાર્ડ માટે
ફોન્ટ ડાઉનલોડ 
રેલવે ટીકીટ બુકિંગ
રેલ્વેવિભાગ
સુપ્રીમ કોર્ટ કેસ 
હિન્દી બ્લોગ્સ ટીપ્સ
હિન્દુ નામ 


જિલ્લાપ્રાચાર્ય 
http://www.teachersastransformers.org/innovationcell/ 

જિલ્લાશિક્ષણાધિકારી અમરેલી
http://www.deoamreli.com/website/index.php 

રોજગાર સમાચાર
http://rojgarsamachar.gov.in/index.asp 

 કોઇ પણ ભાષા
http://bhashaindia.com/Downloads/Pages/home.aspx

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ ગુજરાત સરકાર  
 http://www.gujhealth.gov.in/

ગુજરાત પાક્ષિક
http://www.gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=30 

કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિષેશાંક 
http://www.gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=33  

માત્રુભાષા માટે ગુજ્મોમ.કોમ્
http://www.gujmom.com/ 

શિક્ષણ સમાચાર 
http://gujarat-education.gov.in/primary/samachar/index.htm

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ 
http://dcs-dof.gujarat.gov.in/

નેશનલ કેડેટ કોર 
http://gujarat-education.gov.in/ncc/Default.aspx?id=50&lg=gj 

ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
http://www.gujaratuniversity.org.in/web/index.asp 

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી 
http://www.saurashtrauniversity.edu/UserSideSaurashtr_Dyanamic/Default.aspx

હેમચન્દ્રાચાર્ય ઉતર ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
http://www.ngu.ac.in/

ગુજરાત વિધાપીઠ,અમદાવાદ 
http://gujaratvidyapith.org/ 

યુનિવસિર્ટી ગ્રાંટ કમિશન 
http://www.ugc.ac.in/

ડાયરેકટર ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન 
http://www.dtemaharashtra.gov.in/approvedinstitues/StaticPages/HomePage.aspx

બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી,વારાણસી 
http://www.bhu.ac.in/

યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્બે,મુંબઇ 
http://www.mu.ac.in/

મદુરાઇ કામરજ યુનિવર્સિટી 
http://mkuniversity.org/direct/


ઇન્ડીયન ઇન્સટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટઅમદાવાદ (આઇ.આઇ.એમ.એ.) 
http://www.iimahd.ernet.in/


જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સીટીદિલ્‍હી
http://www.jnu.ac.in/  


અનામલાઇ યુનિવર્સીટીઅનામલાઇનગર
http://www.tnuniv.ac.in/  


*************======== ગુજરાત સરકાર ની અગત્ય ની વેબસાઈટ====********

મેડીકલ એડમિશન કમીટી વેબસાઇટ 
http://www.medadmbjmc.in/


                              ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****


ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે 

-click here

ભાવનગર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે 

- click here
ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે

-click here
 

 સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -
 click here
 

 વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-
 click here
ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે મોબાઈલ  રજિસ્ટ્રેસન માટે 

-click here


============ભારત સરકાર ની વેબસાઈટ================


જવાહર નવોદય વિદ્યાલય  વેબસાઈટ  
http://www.navodaya.nic.in/welcome%20sbs.htm

કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠન વેબસાઈટ 
http://kvsangathan.nic.in/EmployementNotice.aspx

LIC ઇન્ડિયા  વેબસાઈટ 
http://www.licindia.in/careers.htm

સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન  મેઈન  વેબસાઈટ 
http://ssc.nic.in/

UPSC(યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિસન )  વેબસાઈટ 
http://www.upsc.gov.in/

સ્ટાફ સિલેક્સન કમીસન રીઝલ્ટ  વેબસાઈટ 
http://ssc.nic.in/results/home.html

ભારત  સરકાર ની રોજગાર સમાચાર ની વેબસાઈટ

http://rojgarsamachar.gov.in/index.asp

No comments:

Post a Comment