4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

BAL VARTA

***= = = = = બાળ વાર્તા ફોર એમપી3 = = = = =***

***===== બાળ વાર્તા ફોર વિડિયો =====***


1.ગાનારો ગધેડૉ
2.દયાળુ ચોર

૩.
૪. ૫.વાતોડિયો કાચબો ૬.કથા ૩ માછલાઓની ૭.વફાદાર નોળિયો  
૮.એકતામાં શક્તિ છે. ૯.વાઘ અને સોનાની બંગડી