4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Converting Websaite

 કેટલીક ઉપયોગી પ્રેકટીકલ કિએટીવીટી કરી સકાય તેવી વેબ સાઇટ

GIF ફોટો બનાવવા માટેની વેબસાઇટ
1.www.imgflip.com
2.http://ezgif.com

વિડિયો માટે બોલવા વાળા બનાવવા માટે
http://www.voki.com

મોબાઇલ એપ બનાવવા માટેની વેબસાઇટ
1.http://www.appmakr.com
2.http://www.appmachine.com
3.http://www.theappbuilder.com
4.http://www.mobincube.com
5.http://www.appsbar.com

પ્રસ્નોતરી ની વેબસાઇટ બનાવવા માટે 
http://qhub.com 

આઇકોન બનાવવા માટેની વેબસાઇટ 
1.http://www.flamingtext.com 
2. http://www.picmonkey.com 

એનિમેસન ફોટો બનાવવા માટેની વેબસાઇટ 
http://www190.lunapic.com/editor/ 

પોતાનુ આઇકોન બનાવવા માટેની વેબસાઇટ 
www.converticon.com

No comments:

Post a Comment