4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Educational Saite

નમસ્કાર 
      મિત્રો
   
   અહિયાં કેટલીક શિક્ષણમાં ઉપયોગી વેબ સાઇટ ની લિન્ક આપેલી છે 
   લિન્ક પર એટ્લે કે વેબસાઇટ ના નામ પર ક્લિક કરતાં જ વેબ સાઇટ ઓપન થસે 

1. ઇનોવેસન 
2. કન્યા કેળવણી નિધિ 
3. ગુજરાત પોર્ટલ 
4. ગુણોત્સવ 
5. ટેકનીકલ શિક્ષણ
6. વિધ્યાસહાયક ભરતી  
7. સતત શિક્ષણ 
8. આધાર કાર્ડ
9. સ્ક્રોપ ગુજરાત  
10. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ 
11. જી.સી.ઇ.આર.ટી.
12. ગુજ ઈન્ફો
13. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નર  
14. એજયુસફર 
15. ઓનલાઈન બદલી 
16. જી.એસ.વાન 
17. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક 
18. માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ 
19. શાળા રિપોર્ટ કાર્ડ 
20. શિક્ષણ સહાયક ભરતી 
21. સર્વ શિક્ષા અભિયાન 


·         શૈક્ષણિક વેબસાઈટ ની યાદી 

                         www.buckleyourshoe.com
                         www.cornell.edu
                        www.unc.edu

                      www.education-world.com

                      www.novell.com

                    www.gnacademy.org 

               www.fastboot.scom

                   www.batchmates.com

                  www.fluentzy.com

                  www.15-21.com

                  www.teenfunda.com

                  www.sparkinglearning.com

                  www.zipahead.com

                 www.wiltiky.com

                 www.bostonci.com

                 www.sophiaopp.org
                 www.mindzones.com

                www.kaplancollege.com

                www.tutor4computer.com

                www.talentduniya.com

                www.worlduonline.com

                www.englishpractice.com

                 www.barkeley.edu

                www.utexas.edu

               www.mit.edu
               www.umich.edu

               www.uiuc.edu

               www.upenn.edu

               www.wisc.edu

                www.harvard.edu                
    www.educationplanet.com     
               www.discoveryschool.com                       
    www.eduplace.com.com
                 www.egurucool.com  


                 www.netvarsity.com

                 www.onlinevarsity.com

              www.shiksha.com
               www.zeelearn.com  
               www.netprotraining.com
              www.careerlauncher.com

              www.classteacher.com

              www.gurukulonline.com

              www.iln.net

              www.esaras.com

              www.lycoszone.com

              www.pinkmonkey.com

              www.schoolsofcalcutta.com

              www.entranceguru.com

              www.pentafour.com

              www.Qsupport.com

              www.intelsyseducation.com

              www.niit.com

              www.aptech.com

              www.institute.net

              www.indiaedu.com

              www.educationbangalore.com

              www.upsc.gov.in

              www.ed.gov

              www.educationworld.com

              www.nativechild.com

              www.educationtimes.com

              www.chemketaonline.com

              www.getsmartonline.com*=ગણીત વિજ્ઞાન મેળા માં મદદ રૂપ થાય તેવી કેટલીક વેબસાઈ+=  

    http://www.sciencebuddies.org                      www.sciencebuddies.org                         
                www.all-sciencefair-project.com

2 comments:

 1. So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. ExcelR Business Analytics Courses

  ReplyDelete
 2. Thanks for the Valuable information.Really useful information. Thank you so much for sharing. It will help everyone.
  bihar student credit card scheme
  bihar student credit card
  MBBS in Bangladesh
  MBBS Bangladesh

  ReplyDelete