4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

EXCELL SHEET

Badjet Planer   Download Clic Hear

Salery Slip   Download clic Hear

પાણી પિવાની ગણતરીનુ પત્રક    Download Clic Hear

સહેરો વચ્ચેનુ અંતર દર્શાવતો પ્રોગ્રામ  Download 


સ્વઅધ્યન કાર્ય ૨૦ ગુણ્ નું પત્રક   Download Clic Hear

શાળા સિક્કા રજીસ્ટર અને કે.રજા પત્રક   Clic Hear For Download

શાળા નું જાહેર માહિતી અધિકાર પત્રક   Download Clic Hear

દૈનિક હાજરીપત્રક શાળા   Download Clic Hear

આજનો દિપક, ગુલાબ, માટે નું પત્રક    Download Clic Hear 


Best Websaite List   Download Clic Hear

teacher-student-profile   Download Clic Hear 

prishisht__b_version_1.2   Clic Hear To Download


લોન નું વ્યાજ ગણવાનું પત્રક   Dowmload

parisist_a_version_1.1   Download Clic Hear

 Income tax patrak new   Download

Income Tax 2015/16   Download

Hajri Ptrak 1.1    Download

400 MARKS    Download

Age calcu letter today    Download

life_time_calender   Download

about gujarat   Download

I Card Maker Program Click To Download

Emi Calculatter Download