4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 26, 2019

English Grammer Part-2


નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા બેજિક અંગ્રેજી વ્યાકરણ ભાગ-1 ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે અંગ્રેજી વ્યાકરણ ભાગ-2 આર્ટીકલ ની માહિતિ મેળવીએ

(1) આર્ટીકલ A,An અને The

(A)આર્ટીકલ A અને An

નિયમો
(1) વાક્ય જ્યારે એક વચનમા હોય ત્યારે A અથવા An નો ઉપયોગ થાય છે.
(2) વાકયની શરૂઆત જ્યારે અંગ્રેજી સ્વર(A,E.I.O,U) થી થતી હોય અને ઉચ્ચાર પણ સ્વર થતો હોય તથા વાકયની શરૂઆત વ્યજનથી થતી હોય પરંતુ ઉચ્ચાર સ્વર થતો હોય ત્યારે આર્ટીકલ An વપરાયછે. દા.ત.An Apple ,
An M.A.Student
(3) વાક્યની શરૂઆત વ્યંજન થી થતી હોય અને ઉચ્ચાર વ્યંજન થતો હોય ત્યારે આર્ટીકલ A વપરાય છે. દા.ત. A Cow , A pen
(4) વસ્તુ ગણી ન સકાય તેની આગળ A અથવા An આર્ટીકલનો ઉપયોગ થતો નથી
(5) સગા સંબંધી કે કોઇ વ્યકિતના નામ સાથે આર્ટીકલ A  અથવા An નો ઉપયોગ થતો નથી


(B) આર્ટીકલ The

નિયમો :
(1) મોટાભાગે વાક્ય જ્યારે બહુ વચનમા હોય ત્યારે આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ થાય છે.
(2) સમગ્ર જાતિ કે વર્ગ અથવા કોઇ સમુહ માટે આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ થાય છે.
(3) કુદરતી વસ્તુના નામ સાથે આર્ટીકલ The વપરાય છે. દા.ત.The Hill ,The Reaver
(4) ધર્મગ્રંથ કે ધાર્મિક પુસ્તકની સાથે આર્ટીકલ The વપરાય છે. દા.ત. The Ramayan , Tha Gita
(5) કોઇ ચોક્ક્સ કે નિશ્વિત વસ્તુ દર્શાવવા આર્ટીકલ The વપરાય છે. દા.ત. The Earth, The Moon
(6) વર્તમાનપત્રોના નામ સાથે આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ કરવામા આવે છે.
(7) સંગીતના સાધનો ,તારીખ તથા વૈજ્ઞાનિક શોધની આગળ આર્ટીકલ The વપરાય છે. દા.ત. The table,The 1st may, the Televition
(8) શરીરના ભાગો,ભોજનના નામ,તહેવાર ,રજાના નામ વગેરેની સાથે આર્ટીકલ The વપરાય છે.
(9) વ્યકિત , ગામ, તાલુકા, જિલ્લા અને દેશના નામ સાથે આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ કરવામા આવતો નથી (અપવાદ બાદ કરતા)
(10) કોઇ વિષય, રોગો,ભોજનની સામગ્રી, દિવસો,મહિના ,રમત ગમતના નામ વગેરે સાથે આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ નથી થતો.


(11) ‘S એફોસ્ટ્રોફી એસ

‘S એફોસ્ટ્રોફી એસનો અર્થ નો,ની,નુ,ના થાય છે જે માલિકીના સુચક તરીકે વપરાય છે કોઇ પણ વસ્તુ કોઇ વ્યક્તિની છે તે દર્શાવવા જે તે વ્યક્તિ કે વસ્તુના નામની સાથે ‘S એફોસ્ટ્રોફી એસ વપરાય છે.
દા.ત. This is Hiren’s Home ( આ હિરેનનુ ઘર છે.)

(12) વાક્ય રચના ( SVO સુત્ર )

અંગ્રેજીમા કોઇ પણ કાળમા વાક્ય બનાવવા માટે સૌથી સરળ અને ઉપયોગી સુત્ર છે SVO (S=Subject એટેલે કે કર્તા ,V=Verb એટલે કે ક્રિયાપદ, O=Object એટલે કે કર્મ અથવા અન્ય શબ્દો ) આ મુજબ કોઇ પણ કાળનુ વાક્ય હોય પ્રથમ કર્તા આવે ત્યારબાદ કાળને અનુરૂપ ક્રિયાપદ આવે ત્યારબાદ કર્મ અથવા અન્ય શબ્દ લખવામા આવે છે આ રીતે તમે કોઇ પણ વાક્યનુ અંગ્રેજી સરળતાથી કરી સકો છો.
વાક્ય રચના : S + V + O (કર્તા + ક્રિયાપદ + કર્મ/અન્ય શબ્દો )
દા.ત. હુ શિક્ષક છુ  = I Am a Teacher (કર્તા I ક્રિયાપદ Am કર્મ Teacher અન્ય શબ્દો A (આર્ટીકલ)
હુ કાલે અમદાવાદ જઇશ = I shall go amadavad tomorrow
                              S  + V  + O
તમે કાલે ઘરે હતા = You were home yestarday
                              S  + V    + O

Mar 19, 2019

SS & ENG Sem-2 learning output

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિષયની અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે.જેની આપ પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો 

સામાજિક વિજ્ઞાન અધ્યયન નિષ્પતિ માટે અહિ ક્લિક કરો 

અંગ્રેજી અધ્યયન નિષ્પતિ માટે અહિ ક્લિક કરો 

Mar 11, 2019

English Grammar part-1


અંગ્રેજી બારાક્ષરી માટેના સંકેતો જેને યાદ રાખી ઉપયોગ કરવાથી અંગ્રેજી બારાક્ષરી સરતાથી આવડી જસે
F   l    L   ]   }     [    {    M        F{     \      o
A     I      EE   U    OO       E       AI          O            AU          AM/AN       AH


બેજીક જાણકારી માટે કુલ 9 કોષ્ટક છે જેને યાદ રાખવાથી સામાન્ય વાક્ય રચનામા તકલીફ નહિ પડે અને સરતાથી યાદ રહિ જસે

(1) સર્વનામ નુ કોષ્ટક
I           - આઇ – હુ
WE     - વી – અમે
YOU   - યુ – તુ/તમે
HE      - હિ – તે (પુરૂષ માટે)
SHE     - સી – તેણી (સ્ત્રી માટે)
IT       -  ઇટ – તે (નાન્યતર માટે)
THEY  - ધે – તેઓ

(2) પુરૂષ વાચક સર્વનામનુ કોષ્ટક
      પુરૂષ 
   એક વચન
   બહુ વચન

પ્રથમ પુરૂષ
      I
       WE
બીજો પુરૂષ
       YOU
      YOU

ત્રીજો પુરૂષ
         HE
       SHE
        IT

    THEY

(3) ક્રિયાપદો

Am – એમ – છુ
Is – ઇઝ – છે
Are – આર – છો / છીએ

(4) ક્રિયાપદ નુ કોષ્ટક
    કર્તા
  ક્રિયાપદ
    I
  Am
    We
  Are
   You
  Are
    He
  Is
    She
  Is
    It
  Is
    They
   Are

(5) માલિકી દર્શકો

My - માય – મારા, મારી ,મારૂ, મારો
Our - અવર – અમારા,અમારી,અમારૂ,અમારો,આપણા,આપણી,આપણુ, આપણો
Your - યોર – તારા, તારી, તારૂ, તારો, તમારા, તમારી, તમારૂ, તમારો
His - હિઝ – તેના, તેની, તેનુ, તેનો
Her – હર –તેણીના, તેણીની ,તેણીનુ, તેણીનો,
Its - ઇટ્સ - તેના, તેની, તેનુ , તેનો
Their – ધેર –તેઓના, તેઓની, તેઓનુ, તેઓનો

(6) માલિકી દર્શકનુ કોષ્ટક
    કર્તા
  ક્રિયાપદ
    I
  My
    We
  Our
   You
  Your
    He
  His
    She
  Her
    It
  Its
    They
   Their

(7) Th નુ કોષ્ટક-1 (કર્તા)

This -  ધીસ – આ (એક વચન)
These – ધીઝ – આ (બહુ વચન)
That – ધેટ – પેલા, પેલી, પેલુ, પેલો ( એક વચન )
Those – ધોઝ - પેલા, પેલી, પેલુ, પેલો ( બહુ વચન )

(8) Th નુ કોષ્ટક -2 (એ.વ./બ.વ.)

      કર્તા
   એક વચન
   બહુ વચન

  
      This
            These
પેલા,પેલી,પેલુ,પેલો
          That
           Those


(9) Th નુ કોષ્ટક -3 ( ક્રિયાપદ)
    કર્તા
  ક્રિયાપદ
   This
  Is
   These
  Are
   That
  Is
   Those
  Are

Jan 6, 2019

raja list 2019 surendranagar

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2019 

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 06/05/2019 થી 09/06/2019 દિવસ 35 


ફરજિયાત રજા 


મરજિયાત રજા