4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Showing posts with label 2.ઓફિશિયલ પ્રેસનોટ. Show all posts
Showing posts with label 2.ઓફિશિયલ પ્રેસનોટ. Show all posts

Aug 25, 2021

Shixak sajjta sarvexan press note

 નમસ્કાર

    વાચક મિત્રો

તારીખ 24/08/2021 ના રોજ લેવાયેલ શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ જે મરજિયાત હતું જેમાં કેટલા ટકા શિક્ષકોએ ભાગ લીધો તેની ઓફિશિયલ પ્રેસ નોટ અહીં pdf કોપી માં મુકેલ છે. 

પ્રેસનોટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

Dabank world wide ઓપરચુનિટી વધુ માહિતી માટે નીચેના ઇમેજ પર ક્લિક કરો