4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 11, 2022

GSSSB ભરતી ૨૦૨૨

 નમસ્કાર 

   વાચક મિત્રો 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ , ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ ભરતી માટે ઓનલાઇ ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે વર્ગ ૩ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૭-૦૧-૨૦૨૨ 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ વિવિધ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો 

raja list surendranagar 2022

  નમસ્કાર 

      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2022

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 02/05/2022 થી 05/06/2022 દિવસ 35 

PDF કોપી ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો
ફરજિયાત રજા 


મરજિયાત રજા 


Jan 10, 2022

patrak-1 with adhyayan nishpti 3 to 5 sem-2

  નમસ્કાર 

વાચક મિત્રો 
    હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયની અહિ PDF તથા એક્ષ્સેલ   સ્વરૂપે મુકેલ છે.આ તમામ નિષ્પતિઓ રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક-A મા લખેલી છે જેમા આપને માત્ર વિધાર્થીનુ નામ લખી જેતે અધ્યયન નિષ્પતિના ખાનામા ચોકડી,પ્રસ્નાર્થ ,અને ખરાની નીસાની આપે મેન્યુઅલી કરવાની રહે છે. આપની વર્ગની સંખ્યાને ધ્યાનમા રાખી પ્રીંટ કાઢવી પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો અથવા નવતર પ્રયોગ માટે રૂમમા લગાવી શકશો નવતર પ્રયોગની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

આ ફાઇલ GCERT websaite  ને આધારે બનાવેલ છે.  

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય PDF File માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ-3 થી 5  તમામ વિષય Excel File માટે અહિ ક્લિક કરો 

શરીર માટે મેગ્નેટ જરૂરી છે કે નહિ વધુ માહિતી માટે નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો Jan 8, 2022

Special leave gr

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

વિદ્યાસહાયક ખાસ રજા બાબત પરિપત્ર તારીખ  ૦૧-૦૧-2022

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

કોવીડ અંતર્ગત નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શિક સુચનો સુ ચાલુ રહેસે. સુ બંધ રહેશે. ક્યા સુધી બંધ રહેશે. 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો  

બિગ બ્રેકીંગ શાળાઓ ૩૧-૦૧-૨૦૨૨ સુધી બંધ રહેશે. પરિપત્ર ૦૮-૦૧-૨૦૨૨ 

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો 

આયુર્વેદિક પ્રોડકટ હેલ્થકેરની માહિતી માટે નીચેના ફોટાપર ક્લિક કરો Jan 6, 2022

NMMS INCOME CERTIFICKET

 ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા NMMS માં આવકનો દાખલો ક્યાં અધિકારીશ્રી નો માન્ય ગણાશે તે બાબત સ્પષ્ટતા કરતો GR તારીખ 03/01/2022