4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 21, 2022

Ads exchane plan

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ads exchange group ની earning ઓપર્ચ્યુનિટી પલાન જોઈએ.

0️⃣1️⃣/0️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

🟥जोइनिंग=𝟏𝟎𝟎𝟎/-₹

🟨=𝟮𝟬 टास्क रोज देखो

🟪=𝟰𝟬/-₹ प्रति रोज कमाओ

🟩=𝟭𝟮𝟬𝟬/-₹ प्रति महा कमाओ

🟦=𝟭𝟰𝟰𝟬𝟬/-₹ साल कमाओ

         𝐀𝐃𝐒 𝐄𝐗𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄

             (𝐀𝐃𝐒 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏)

           𝐆𝐀𝐓𝐖𝐀𝐘/𝐈𝐌𝐏𝐒

🟡👉𝐖𝐈𝐓𝐇𝐃𝐑𝐀𝐖𝐀𝐋=𝟓𝟎𝟎/-₹

🟣👉𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐔𝐄𝐒=𝟐𝟎𝟎/-₹

🟢👉𝟐 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐃𝐑𝐀𝐖𝐀𝐋

🟤👉𝟕 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝟕𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄

एड देखो पैसा कमाओ

जॉइनिंग पैकेज =1000/-₹

📌4 प्रकार की इनकम

🟧डेली सेल्फ एडव्यू इनकम

⬜डेली टीम एडव्यू इनकम

🟩लेवल अचीव रिवार्ड इनकम

⬛कैश ऑफर रिवार्ड इनकम

📌 इनकम 10 मिनट रोज 20 विज्ञापन रोज 40/-₹ रोज

💎40/- रूपय प्रति दिन

💎1200/- रूपय प्रति महा

💎14400/- रुपय साल

❤️1 डारेक्ट 4/- रूपये रोज

🧡10 डारेक्ट 40/- रूपये रोज

🤍50 डारेक्ट 200/- रूपये रोज

💚100 डारेक्ट 400/- रूपये रोज


📌डेली टीम इनकम


🔴1 लेवल =4/- रूपय डेली

🟠2 लेवल =2/- रूपय डेली

🟡3 लेवल =2/- रूपय डेली

🟢4 लेवल =2/- रूपय डेली

🔵5 लेवल =2/- रूपय डेली

🟣6 लेवल =2/- रूपय डेली

⚫7 लेवल =2/- रूपय डेली


📌 लेवल अचीव रिवार्ड इनकम

👇👉टीम 👇👉रिवार्ड👇👉 लेवल

 🟣1️⃣10=500/-₹ =स्टार्टर

⚫2️⃣50=1000/-₹ =ब्रोंज

🔵3️⃣300=2500/-₹ =सिलवर

🟢4️⃣1000=5000/-₹ =गोल्ड

🟡5️⃣5000=20000/-₹ =प्लेटेनियम

🟠6️⃣20000=50000/-₹ =डायमंड

🔴7️⃣50000=100000/-₹=क्राउन

 

👇JOINING LINK

Link-1

https://www.adsexchange.in/signup/AD34241016

Link -2

https://www.adsexchange.in/signup/AD18499344

📌👉APP DOWNLOAD LINK👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Adsexchange

📌👉WEBSITE LOGIN LINK👇

https://www.adsexchange.in

👇Telegram joining link

https://t.me/+7lpa9uaOxKY5ZDM9


👇whatsapp GROUP LINK

https://chat.whatsapp.com/CiVYz6gILn20ZKkMA1uLqv

Sponsor code

AD34241016

AD18499344


Apr 13, 2022

Jnv exam std 6 hall ticket 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2021/22 મા ધોરણ 5  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની પરીક્ષા તારીખ 30/04/2022 ના  રોજ લેવાસે 

 હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  Apr 5, 2022

badli GR & DOB GR 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો

હાલમાં સરકારશ્રી દ્વારા બદલીના વિવિધ નવા નિયમો મહત્વના ફેરફાર સાથે જાહેર કરેલ છે તેની ઓફિસિયલ PDF કોપી તથા શાળાના જન્મ દિવસની ઉજવણી માટેનો પરિપત્ર અહિ મુકેલ છે. 

બદલીને નવા નિયમો ડાઉનલોડ કરવા માટે  અહી ક્લિક કરો 

શાળાની જન્મ જયંતી ઉજવવા બાબત પરિપત્ર માટે અહી ક્લિક કરો  

બાયોમેગ્નેટીક્સ મેટ્રેસની જાણકારી માટે નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો 
NMMS Hall Ticket 2022

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2021/22 મા ધોરણ 8  મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ થવાની ચાલુ થઇ ગયેલ હોઇ ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓએ હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી લેવી 

NMMS ધોરણ 8 પરીક્ષા તારીખ 17/04/2022

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://sebexam.org/
પર જઇ Print Hall Ticket પર ક્લિક કરી ખુલતા ઓપસન મા ધોરણ 8 માટે NMMS  ઓપસન પર ક્લિક કરી કંફર્મેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી Submit પર ક્લિક કરી ખુલ્તા મેનુમા Print પર ક્લિક કરી પ્રીંટ કાઢી સકાસે અને Expert To PDF પર ક્લિક કરી PDF મા સેવ કરી સકાસે


ધોરણ 8 માટેની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો