4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 16, 2018

Only Group admin send message in whatsapp

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબૂકમા ફ્રેંડને અનફ્રેંડ કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે વ્હોટ્શોપ ગ્રુપમા માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકે તે સેટીંગ માટેના સ્ટેપની માહિતી જોઇએ 

ઘણા બધા મિત્રોને પોતાનુ વ્હોટ્સશોપ ગ્રુપ હસે અથવા તો કોઇના ગ્રુપમા આપ એડ્મિન હસો અને ઘણા બિનજરૂરી આલ્તુ ફાલ્તુ તેમજ અફવાના મેસેજ આવતા હસે જેને આપ વારંવાર સુચના આપવા છતા સભ્યો બિનજરૂરી મેસેજ મુકતા હસે પરંતુ હવે નવા અપડેટમા વ્હોટ્સોપમા એક નવુ ફિચર ઉમેરવામા આવ્યુ છે જેમા થોડુ સેટીંગ કરવાથી ગ્રુપ એડ્મિન સિવાય કોઇ પણ સભ્ય મેસેજ નહિ કરી સકે સભ્ય માત્ર ગ્રુપ એડ્મિનને પ્રાઇવેટમા મેસેજ કરી સકસે અને એડ્મિનને યોગ્ય્ લાગે તો તે મેસેજ ગ્રુપમા મુકી સકસે 

આ માટે આપે વ્હોટ્સોપ અપડેટ કરેલ હોવુ જરૂરી છે જો આપનુ વ્હોટ્સોપ અપડેટ ના કરેલ હોય તો તેને પ્રથમ પ્લેસ્ટોર પર જઇ અપડેટ કરી લો 

આ સેટીંગ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ આપ જે ગ્રુપમા આ સેટીંગ કરવા ઇચ્છો છો તે ગ્રુપ ખોલો તેમા ઉપર અથવા નીચે ત્રણ ડોટ્સ(ટપકા) દેખાતા હસે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

(2) હવે ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરતા એક મેનુ ખુલસે આ  ખુલેલા મેનુમા જ્યા Group info લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  


(3) Group info પર ક્લિક કરતા ગ્રુપની માહિતી જોવા મળસે તેમા જ્યા Group Setting લખેલુ સે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(4) Group Setting પર ક્લિક કરતા અલગ અલગ ત્રણ ઓપસન જોવા મળસે જેમા Send message લખેલા ઓપ્સન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(5) Send Message લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરતા અલગલગ બે ઓપસન જોવા મળસે જેમા All Partition અને બીજા ઓપસનમા Only admin લખેલુ હસે All Partition પર ક્લિક કરવાથી બધા સભ્યો મેસેજ કરી સકસે જ્યારે Only admin લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરી નીચે OK પર ક્લિક કરવાથી માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આપને ઉપરોક્ત માહિતીનો ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે કોઇ પ્રસન હોય તો કોમેંટ બોક્ષમા જણાવસો 
આભાર 

Jul 9, 2018

GSRTC bharti 2018

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
હાલમા ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમમા અલગ અલગ પોસ્ટ માટે ધોરણ 12 પાસ થી લઇને સ્નાતક થયેલા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવી રહી છે 

જેમા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી 
છેલ્લી તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ છે 
અરજી ફી રૂ.૨૫૦ 

ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો  

ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરતા નીચે બતાવ્યા મુજબની વેબસાઇટમા select ના ખાનામા GSRTC (ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમ) પર ક્લિક કરતા નીચે મુજબની ઇમેઝ દેખાસે જેમા જે તે પોસ્ટ સામે આપેલ Apply પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે તથા Deatails પર ક્લિક કરી તેના વિષે વધુ માહિતી સૈક્ષણિક લાયકાત વગેરે જાણી સકાસે