4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 8, 2018

i-ખેડુત પોર્ટલ

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
વર્ષ 2018-19 માટે ખેતીવાડી અને પશુપાલન માટે વિવિધ યોજનાઓ માટેના ફોર્મ ભરવાનુ છલુ હોય રસ ધરાવતા ખેડુતો કે પશુપાલકો ઓનલાઇન તેમજ ઓફ લાઇન ફોર્મ ભરી સકસે
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 30/04/2018 છે .
ફોર્મ ભરવા તથા યોજનાની વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Apr 1, 2018

Gunotsav 8 Model Paper & OMR 50 marks

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 2 થી 8 મા તારીખ 6 અને 7 મી એપ્રીલ ના રોજ ગુણોત્સવ 8 યોજાનાર છે તેમા વિધાર્થીઓને થોડી પ્રેક્ટીશ મળી રહે તે હેતુસર અહિ ગુણોત્સવ 8 અંતર્ગત બીજા સત્રના અભ્યાસ ક્રમને અનુરૂપ તમામ વિષયો માથી ગુણભાર મુજબ 100 ની જ્ગ્યાએ 50 ગુણના ધોરણ 6 થી 8 માટેના મોડેલ પ્રશ્ન પેપર અને 50 ગુણ મુજબની ઓ એમ આર પણ મુકેલી છે 

આનો ઉદેસ્ય માત્રને માત્ર વિધાર્થીને પ્રેકટીશ અને મહાવરો મળી રહે તે માટેનો આ એક નાનકડો પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે .
તમામ પ્રશ્ન પેપર 50 ગુણના છે અને OMR પણ 50 ગુણ ની છે જે એક પેઝમા બે નિકળસે જેથી એક માથી બે કરી સકાસે 

ધોરણ 6 થી 8 ગુણોત્સવના પેપર અને ઓ એમ આર પી.ડી.એફ ફોર્મેટમા છે.સાથે સાથે ધોરણ 6થી8 ના પેપર અને ઓ એમ આર સીટ વાળી એક્ષ્સેલ ફાઇલ પણ સે જેમા આપ સુધારો વધારો પણ કરી સકસો 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

OMR SHEET માટે અહિ ક્લિક કરો 


6થી8 પેપર અને OMR ની એક્ષ્સેલ ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર