4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

May 7, 2017

Adobe Photoshop Image menuઆપણે આગળની પોસ્ટમા Adobephotoshop મા Edit menu ની સમજ મેળવી તે પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો  આપણે Adobe Photoshop નુ ત્રીજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Image menu ની સમજ મેળવીસુ
Image menu ની મદદથી Adobe Photoshopમા photo મા વિવિધ Editing  એટલે કે સુધારા વધારા કરી શકાય છે . જેમકે લેવલ,સાઇઝ,બ્રાઇટનેશ ,કલર વગેરે


Image menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
Image Menuના કુલ 13 સબમેનુ છે જેની સમજ નીચે મુજબ છે. 


1.Modeઆ મેનુની મદદથી ફોટો કે ચિત્ર ના મોડ મા ફેરફાર કરી શકાય છે જેમકે bitmap,Grayscale,Donote,Index Color,RgbColor ,Cmyk Colorlab color ,8bit chanal,16 bit chanal વગેરે સેટીંગ કરી સકાય છે.આ મેનુનો આપ વારં વાર ઉપયોગ કરી વધુ પ્રેકટીશ કરશો તો સરળતાથી શિખી સકશો. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

2.Adjustments: આની મદદથી ફોટાને ઓટો લેવલ ફોટાની બ્રાઇટનેશ અને કોંટ્રાસ તેમજ કર્વ કલર બેલેંસ વગેરે જેવા ફેરફારો કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Duplicate: આની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ ફોટાનો દુપ્લીકેટ ફોટો બનાવી સકાય છે
4.Apply Image: આ મેનુની મદદથી ફોટાનુ બ્રેક ગ્રાઉંડ કલર ચેનલ તેમજ લેયર સેટ કરી સકાય છે. તથા બે ફોટાને ભેગા કરી સકાય છે .

5.Calculations: Image menu ની ફોટાની  સાઇઝ બેક ગ્રાઉંડ કલર તેમજ તેની કેપીસીટી વગેરે જાણી સકાય છે. 

6.Image Size: આ મેનુની મદદથી ફોટાની સાઇઝ જેમા લંબાઇ તથા પહોળાઇ પીક્ષલમા અને ઇંચમા સેટ કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર     

7.Canvas Size:  આ ઓપ્સનની મદદથી ફોટાની સાઇઝ pixal, cm, perchantege, mm    ,inch, point, વગેરે ફોર્મેટમા સેટ કરી સકાય છે. તથા ફોટા ફરતે બોર્ડર તથા વધુ મોટો ફોટો હોય તો વચ્ચેની બાજુથી બધી બાજુ સિલેક્ટ કરેલ સાઇજ જેટલો નાનો કરી સકાય છે. 
8.Rotate Canvas:  આ મેનુની મદદથી ફોટાને આડો ઉભો તેમજ 1800 તથા 900cw 900ccw તથા Airbitary  મોડમા ફેરવી સકાય છે.
9.Crop:  મેનુની મદદથી સિલેક્ટેડ ફોટાને ક્રોપ કરી સકાય છે આ માટે સૌ પ્રથમ જે ફોટાનો જેટલો ભાગ ક્રોપ કરવો છે તેટલો ભાગ ક્રોપ ટૂલ વડે સિલેક્ટ કરીને પછી આ મેનુની મદદથી તે સિલેક્ટેડ ભાગ જેટલો ફોટો ક્રોપ કરી સકાસે.

10.Trim:  આ મેનુની મદદથી ફોટામા ઉપર નીચે ડાબી જમણી વગેરે બાજુ સિલેક્ટેડ કલર તેમજ Trim Away સેટ કરી સકાય છે.

11.Reveal All:આ મેનુ ની મદદથી Reveal All જોઇ સકાય છે કે સેટ કરી સકાય છે આ મેનુનો ઉપયોગ ભુલથી કોઇ લેયર ફોટાની બહાર જતી રહી હોય અને દેખાતી ના હોય ત્યારે આ મેનુની મદદથી બધી લેયર જોઇ સકાય છે તથા મુવ ટૂલની મદદથી વ્યવસ્થિત ગોઠવી સકાય છે. 

12.Histogram:આ મેનુની મદદથી ફોટાનો હિસ્ટોગ્રામ જોઇ સકાય છે જેમા પીક્ષલ કેસ લેવલ પર્સનટેઝ કાઉંટ વગેરે માહિતી જોઇ સકાય છે.

13.Trap:આ મેનુની મદદથી ટ્રેપ ચેંઝ કરી સકાય છે કે તેની માહિતી જોઇ સકાય છે આ મેનુ પણ જ્યારે ઘાટા અક્ષરમા હોય ત્યારેજ કાર્ય કરે છે.
આભાર

May 3, 2017

Vikalp kemp & vadh ghat kemp 2017

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
વિકલ્પ કેમ્પ અને વધ ઘટ કેમ્પ નવેસરથી યોજવાબાબત  પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનો તારીખ ૦૨/૦૫/૨૦૧૭ નો પરી પત્ર