4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 3, 2018

Bridje Corsh 521 & 522

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 1 થી 5 મા કાર્ય કરતા શિક્ષકો કે જેઓ P.T.C. સિવાય બીજી લાયકાત ધરાવે છે જેમકે B.ED,DP.Ed,BP.ed વગેરે તેઓને છ માસનો બ્રીજ કોર્ષ કરવાનો થાય છે તેમાના માટે હાલમા ચાલી રહેલા કોર્ષ મુજબ કોર્ષ નંબર 521 અને 522 કે જે અંગ્રેજી અને હિંદીમા છે તેનુ ગુજરાતીમા ભાષાંતર કરી અહિ PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે જેને આપ ડાઉનલોડ કરી ઉપયોગ કરી સકશો 

કોર્ષ ન.521

વિભાગ-1 માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિભાગ-2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

કોર્ષ ન. 522 

વિભાગ-1 માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિભાગ-2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

બીજા કોર્ષની PDF થોડા સમય પછી મુકવામા આવસે 
આભાર 

Nov 20, 2018

varshik ayojhan 6to8 sem-2

નમસ્કાર     વાચક મિત્રો શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી એવુ વાર્ષિક આયોજન અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે આ આયોજનમા માસવાર અભ્યાસ ક્રમ ની ફાળવણી કરવામા આવેલ્છે તથા સત્ર વાઇઝ અલગ અલગ બે ફાઇલ્ મા બનાવેલ છે આ આયોજન ધોરણ 6થી8 માટે ના 


સામાજિક વિજ્ઞાન ,

ગણિત અને વિજ્ઞાન આ ત્રણ વિષયનુ છે જેમા ગણિત અને વિજ્ઞાન મા આ વર્ષથી  બદલાયેલ પાઠયપુસ્તક મુજબ આયોજન બનાવેલ છે 


દ્વિતિય સત્ર માટે અહિ ક્લિક કરો 

Nov 8, 2018

Photoshop Layer Menu

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફોટો શોપમા અલગ અલગ ટૂલબારની  સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

વ્હાલા સૌ વાચક મિત્રોને વિક્રમ સંવત ૨૦૭૫ ના નવા વર્ષની હાર્દિક સુભેચ્છા 

Happy New Year 


      આજે આપણે Adobe Photoshop નુ ત્રીજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Layer menu ની સમજ મેળવીસુ
Layer menu ની મદદથી Adobe Photoshop મા નવી લેયર ઉમેરવી ડિલિટ કરવી લિંક કરવી વગેરે જેવા લેયરને લગતા સુધારા વધારા કરી શકાય છે .

Layer menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છેLayer Menuના કુલ 26 સબમેનુ છે જેની સમજ નીચે મુજબ છે.


1.Newલેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી લેયર બનાવી સકાય છે જેમા બ્રેકગ્રાઉંડ તરીકે લેયર નવી લેયર તથા કોઇ ફોટામાથી કોપી કરીને કોપી કરેલા ભાગને લેયર તરીકે લઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2.Duplicate Layer: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી કોઇ પણ ફોટાની ડુપલીકેટ લેયર બનાવી સકાય છે હમેશા નવા ફોટા પર કાર્ય કરતી વખતે તેની ડુપ્લીકેટ લેયર બનાવી તેમા કાર્ય કરવુ જેથી ભુલ થાય તો ઓરીઝનલ ફોટો ખરાબ ના થાય.

3.Delete: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી ઉમેરેલી લેયર હાઇડ કરેલી લેયર કે લિંક કરેલી લેયર ડિલિટ કરી સકાય છે આ ઓપસનથી જે લેયર સિલેક્ટ હસે તે લેયર ડિલિટ થસે. 

4.Layer Properties: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી બનાવેલ તથા સિલેક્ટેડ લેયરની પ્રોપર્ટી જોઇ શકાય છે. 

5.Layer Style: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી બનાવેલી કે સિલેક્ટ કરેલી લેયર પર અલગ અલગ સ્ટાઇલ કે ઇફેક્ટ આપી સકાય છે જેમકે પડછાયો બહારની સાઇડ લાઇન કોપી કરેલી લેયર તેમજ આપેલી તમામ ઇફેક્ટ દુર પણ કરી શકાય છે . જુઓ વધુ માહિતી માટે નીચેનુ ચિત્ર 


6.New Fill Layer:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી બનાવેલી કે સિલેક્ટેડ લેયર પર સોલીડ કલર ગાર્ડિયન કલર તથા અલગ અલગ પેટર્ન ઉમેરી સકાય છે. 

7.New Adjustment Layer:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી નવી ઉમેરેલ કે સિલેક્ટ કરેલી લેયરનુ કર્વ બેલેંચ, કલર બેલેંચ, તથા બ્રાઇટ નેશ નુ સેટીંગ કરી શકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

8.Change Layer Content:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી ઉપરોક્ત સબમેનુ નંબર 6 અને 7 ની મદદથી જે સેટીંગ કરેલ હસે તે ચેંજ કરી સકાસે ઉપરોક બે માથી એક કે બન્ને સબમેનુનો ઉપયોગ કરેલ હસે તોજ આ મેનુ કાર્ય કરસે.વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

9.Layer Content Option: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી Change Layer Content ની મદદથી છેલ્લે ક્યુ કન્ટેંટ ઉમેર્યુ તેની માહિતી જોઇ સકાય છે અને તેમા ફેરફાર કરી સકાય છે. 

10. Type:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી ફોટો શોપમા ટેક્ષટૂલની મદદથી લખેલ લખાણ આડુ ઉભુ તેમજ અલગ અલગ ઇફેક્ટ આપી સકાય છે.આ ઓપસન ટેક્ષટૂલની મદદથી લખાણ લખેલ લેયર પરજ કાર્ય કરસે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  

11.Rasterize: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ લેયરને રાસટ્રાઇઝ કરી શકાય છે એકવાર લેયર કે ફોટાને રાસ્ટ્રાઇઝ કર્યા પછી તેમા સુધારા વધારા થઇ શકતા નથી માટે ફોટો કે લેયર સંપુર્ણ બન્યા પછી જરૂર જણાઇ તોજ આ મેનુનો ઉપયોગ કરવો.

12.New Layer Based Slice: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ લેયરના સ્લેચ એટલે કે નાના નાના ભાગ કરી શકાય છે. 

13.Add Layer Mask :  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ લેયર કે ફોટા પર માસ્ક લગાવી સકાય છે જેમ ડોકટર કે નર્શ મો પર માસ્ક પહેરે છે તેવી રીતે ફોટા કે લેયર પર માસ્ક લગાવી સકાય છે ફોટા પર માસ્ક લગાવવાથી ફોટા પર એક કવર ચઢી જાય છે અને ફોટો દેખાતો બંધ થઇ. 

14.Enable Layer Mask:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી જે તે ફોટા કે સિલેક્ટ કરેલ લેયર પરથી ચઢાવેલ લેયર માસ્ક ઇનેબલ કરીને તેને દુર કરી શકાય છે. 

15.Add Vector Mask:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી લેયર માસ્કની જેમ સિલેક્ટેડ લેયર કે ફોટા પર વેક્ટર માસ્ક ચઢાવી સકાય છે તથા તેને ડિલિટ પણ કરી શકાય છે. 

16.Enable Vector Mask: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી વેક્ટર માસ્કને ઇનેબલ કરી શકાય છે. 

17.Group Linked: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ કરેલી અને લિંક કરેલી લેયર નુ એક ગ્રુપ બનાવી શકાય છે તથા તેનુ પ્રીવ્યુ જોઇ સકાય છે. 

18.Ungroup: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી ગ્રુપ કરેલ સિલેક્ટેડ લેયર કે ફોટાને અનગ્રુપ કરી શકાય છે. 

19.Arrange: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટ કરેલી લેયરને એકબીજા ઉપર નીચે વચ્ચે આડી ઉભી જમણી કે ડાબી બાજુ વગેરે મુજબ ગોઠ્વી સકાય છે. 

20.Align Linked: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી લીંક કરેલી લેયરને આડી ઉભી ઉપર નીચે ડાબી જમણી ગોઠવી સકાય છે.

21.Distribute Linked: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી લિંક કરેલી લેયરને આડી ઉભી ઉપર નીચે ગોઠવીને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકાય છે. 

22.Lock All Linked Layers: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ અને લિંક કરેલી લેયરને લોક કરી શકાય છે. લોક કર્યા પછી તમે જે ઓપસન અથવા બધા ઓપસન લોક કર્યા હસે તેમા કોઇ ફેરફાર કરી સકાસે નહિ ફેરફાર કરવા ફરીથી આ મેનુની મદદથી લેયરને અનલોક કરવી પડસે.

23.Merge Layers: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ કે લીંક કરેલી લેયરને ભેગી કરી શકાય છે લીંક કરેલી કે સિલેક્ટેડ લેયરને ભેગી કરવાથી બધી લેયરની એક લેયર બની જસે.  

24.Merge Visible: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ કે લીંક અથવા બધી લેયરને વિજ્યુબલ કરી સકાય છે. જેની શોર્ટ્કટ કી shift+Ctrl+E છે.

25.Flatten Image: લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી ફોટાને ફ્લેટર્ન કરી સકાય છે અને હાઇડ કરેલી તમામ લેયર દુર કરી સકાય છે. 

26.Matting:  લેયર મેનુના આ ઓપસનની મદદથી કોઇ પણ ફોટો પીક્ષલથી બને હોય છે જેમા બહારની સાઇડના તથા બ્લેક પીક્ષલ અને સફેલ પીક્ષલને મેટીંગ એટલે દુર કરી ફોટા સાથે મેચ કરી સકાય છે. 


અહિ Adobe Photoshop નુ Layer  મેનુ પુરુ થાય છે આશા છે કે Adobe Photoshop નુ Layer મેનુઆપને પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે આમછતા કોઇ પ્રશ્ન હોય તો જણાવવા વિનંતી
આભાર 

Oct 21, 2018

PSE,SSE,NTSE Hall Tikit 2018

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

ચાલુ વર્ષમા એટલે કે વર્ષ 2018/19 મા ધોરણ 6 ધોરણ 9 અને ધોરણ 10 મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ માટે સ્કોલર્શિપ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓ માટેની શિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ થવાની ચાલુ થઇ ગયેલ હોઇ ફોર્મ ભરેલ વિધાર્થીઓએ હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી લેવી 

PSE ધોરણ 6 પરીક્ષા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૧૮
SSE ધોરણ 9 પરીક્ષા તારીખ ૨૮/૧૦/૨૦૧૮
NTSE ધોરણ 10 પરીક્ષા તારીખ ૦૪/૧૧/૨૦૧૮

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://45.127.101.141:8088/Index.html
પર જઇ Print Hall Ticket પર ક્લિક કરી ખુલતા ઓપસન મા ધોરણ 6 માટે PSE ધોરણ 9 માટે SSE અને ધોરણ 10 માટે NTSE માથી યોગ્ય ઓપસન પર ક્લિક કરી કંફર્મેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી Submit પર ક્લિક કરી ખુલ્તા મેનુમા Print પર ક્લિક કરી પ્રીંટ કાઢી સકાસે અને Expert To PDF પર ક્લિક કરી PDF મા સેવ કરી સકાસે


ધોરણ 6,9 અને 10 માટેની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો  

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્ર 

Oct 17, 2018

INSPIRE SCHOLARSHIP 2018

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આ પોસ્ટમા આપણે ઇંસ્પાયર શિષ્યવ્રુતિ માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ કેવી રીતે ભરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 
INSPIRE SCHOLARSHIP એ ધોરણ 12 સાયન્સ પુર્ણ કર્યા પછી B.Sc મા એડમિશન લીધુ હોય તે વિધાર્થીને મળવા પાત્ર છે.
INSPIRE SCHOLARSHIP  માટે ધોરણ 12 સાયન્સ મા 70 ટકાથી વધુ માર્ક્સ મેળવનાર ફોર્મ ભરી સકે છે.
INSPIRE SCHOLARSHIP માટે ધોરણ 12 સાયન્સ મા ટોપ ટેનમા આવેલ વિધાર્થી ફોર્મ ભરી સકે છે 
INSPIRE SCHOLARSHIP  મા દર વર્ષે વાર્ષિક 60,000 શિષ્યવ્રુતિ મળવાપાત્ર છે. 

INSPIRE SCHOLARSHIP માટે જરૂરી આધાર પુરાવા 
(1) ફોટો (2) જાતી/ક્રિમિલેયર (3) Eligibility Note જે ટોપ ટેનમા આવનાર વિધાર્થીને બોર્ડ દ્વારા આપવામા આવે છે. (4) ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ની માર્કશીટ (5) JEE,/ NEET/ ,KVPY /,JBNSTS / NTSE આમાથી કોઇ પરીક્ષા આપેલ હોય તો તેનુ સર્ટીફિકેટ (6) Endorsement Form (લોગીન થઇ ડાઉનલોડ કરવુ ) આચાર્યના સહિ સિક્કા કરેલુ (7) અન્ય કોઇ વધારાના ડોક્યુમેંટ બેંક પાસબૂક વગેરે આ તમામ આધારો (1) નંબર ને બાદ કરતા તમામ PDF ફોર્મેટમા હોવા જરૂરી છે. 

INSPIRE SCHOLARSHIP માટે ફોર્મ ભરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

સૌ પ્રથમ તેની ઓફિસિયલ સાઇટ http://www.online-inspire.gov.in  પર જઇ રજિસ્ટ્રેશન કરાવો જેમા નામ મેઇલ આઇડી પાસવર્ડ મોબાઇલ બેંક એકાઉંટ ની વિગતો વગેરે ભરી રજિસ્ટ્રેશન કરો રજિસ્ટ્રેશન ખુબ કાળજી પુર્વક કરવુ કારણ કે એકવાર રજિસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યા બાદ નામમા કોઇ ફેરફાર કરી સકાસે નહિ હવે મેઇલ આઇડીમા એક મેસેજ આવસે જેની મદદથી મેઇલ આઇડી વેરીફાઇ કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

STEP-1. 

હવે તેની ઉપર આપેલી તેની ઓફિસિયલ સાઇટ પર જઇ જ્યા જમણી સાઇડમા Sign in લખેલુ છે ત્યા રજિસ્ટ્રેશન સમયે આપેલ મેઇલ આઇ ડી અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ લોગીન થ્યા બાદ આપનુ ડસબોર્ડ ખુલ્સે જેમા જ્યા SCHOLARSHIP લખેલ છે તેના પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ ખુલ્તા મેનુમા Online Application પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર STEP-2. 

હવે એપલીકેશન ફોર્મ કુલ્સે જેમા અલગ અલગ સાત વિભાગ હસે જેમા પ્રથમ વિભાગ Personal Particulars નો હસે તેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગ અંતર્ગત નામ પિતાનુ નામ માતાનુ નામ જાતી કેટેગરી જન્મનો વિસ્તાર વગેરે માહિતી ભરો અને પાસપોર્ટ ફોટો તથા ધોરણ 10 ની માર્કશીટ અપલોડ કરો અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર STEP-3. 

આ વિભાગ  Enrolment Information (B.sc/Integrated m.sc level) નો હસે જેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગમા  તમારે હાલની ચાલુ અભ્યાસની માહિતી કોર્ષનુ નામ વિષય પ્રવેશ વર્ષ કોલેજ નુ નામ યુનિવર્સિટિનુ નામ તેમજ આપે ડાઉનલોડ કરેલ Endorserment Certificate આચાર્યના સહિ સિક્કા વાળુ અપલોડ કરવાનુ રહે છે. અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  


STEP-4. 

આ વિભાગ  Senior Secondary Performance Information (12th Standard) નો હસે જેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગમા  તમારે ધોરણ 12 ની માહિતી જેવી કે બોર્ડનુ નામ પાસ કર્યાનુ વર્ષ મળેલ રેંક બેઠક નંબર જો આપ ટોપ ટેન મા આવેલ હોવ તો અને Eligibility Note મળેલ હોય તો તેને અપલોડ કરવી અન્યથા ન્હિ અને ધોરણ 12 ની માર્કશીટ અપલોડ કરવી તથા માર્ક્સની માહિતીમા વિષય સિલેક્ટ કરી મેળવેલ માર્ક્સ કુલ માર્ક્સ અને મેળવેલ ગ્રેડ લખવો અને ADD More પર ક્લિક કરી બીજા વિષય સિલેક્ટ કરી માહિતી ભરવી જો કોઇ વિષય આપની માર્કશીટમા હોય અને તે ના બતાવે તો નીચેના ઓપસન OTHER/ADDITIONAL SUBJECT MARKS મા વિષયનુ નામ લખી માહિતી ભરવી ત્યારબાદ 12 પાસ કરેલ શાળાનુ નામ સરનામુ રાજ્ય જિલ્લો અને પીન કોડ લખો . અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

STEP-5. 

આ વિભાગ  National Level Competitive Examinations  નો હસે જેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગમા  તમારે JEE,/ NEET/ ,KVPY /,JBNSTS / NTSE આમાથી કોઇ પરીક્ષા આપેલ હોય તો તેની વિગત પાસ કર્યાનુ વાર્ષ રેંક અને તેનુ સર્ટીફિકેટ અપલોડ કરવુ તથા  જો એક થી વધુ પરીક્ષા આપેલી હોય ADD More પર ક્લિક કરી ઉપર મુજબની માહિતી ભરવી . અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
 

STEP-6. 

આ વિભાગ  Other Deatails નો હસે જેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગમા  તમારે ધોરણ 10 ની માહિતી જેવી  પાસ કર્યાનુ વર્ષ  વાલીની વાર્ષિક આવક અને આપે અગાઉ કોઇ Inspire Scince Campas  મા હાજરી આપેલ છે કે નહિ તેની માહિતી ભરવી. અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


STEP-7. 

આ વિભાગ  Contact Information  નો હસે જેમા જમણી સાઇડમા ઉપર Edit લખેલ ઓપસન હસે તેના પર ક્લિક કરી આ વિભાગમા  તમારે કાયમી સરનામુ ગામ તાલુકો જિલ્લો રાજ્ય જિલ્લો અને પીન કોડ લખો ત્યારબાદ હાલનુ સરનામુ લખવુ જો કાયમી સરનામુ અને હાલનુ સરનામુ એક જ હોય તો કોમ્યુનિકેશન એદ્રસ ની નીચે એક નાનો ચોરસ દેખાતો હસે તેના પર ક્લિક કરવાથી તેમા સરનામુ આપમેળે આવી જસે જો સરનામુ અલગ અલગ હોય તો ઉપર મુજબ સરનામુ ફરી વાર લખવુ . અને છેલ્લે Save પર ક્લિક કરો આ વિભાગની માહિતી કમ્પલેટ થતા તે લીલા કલર મા દેખાસે ત્યારબાદ Identification Deatials અગાઉ કોઇ શિષ્યવ્રુતિ મળેલ છે કે નહિ તે માહિતી ભરી સ્થળ તારીખ અને રાજ્ય સિલેક્ટ કરી ચોરસ ખાનામા દેખાતા સેક્યુરિટી કેપ્ચા લખવા કેપ્ચા ખોટા પડે તો ફરી વાર લખવા અને  છેલ્લે Print Preview પર ક્લિક કરી માહિતી એક વાર છેક કરી લેવી ત્યારબાદ Submit  પર ક્લિક કરો અને ફોર્મ સબમીટ કરો ફોર્મ સબમીટ કરતી વખતે એક્વાર Conformation ડાયલોગ બોક્ષ ખુલ્સે જેમા ઓકે પર આપવુ અરજી સબમીટ થતા એક Conformation નંબર સ્ક્રીન પર દેખાસે જેને નોંધી લેવો . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

STEP-8. 

હવે તેની ઉપર આપેલી તેની ઓફિસિયલ સાઇટ પર જઇ જ્યા જમણી સાઇડમા Sign in લખેલુ છે ત્યા રજિસ્ટ્રેશન સમયે આપેલ મેઇલ આઇ ડી અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ લોગીન થ્યા બાદ આપનુ ડસબોર્ડ ખુલ્સે જેમા જ્યા SCHOLARSHIP લખેલ છે તેના પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ ખુલ્તા મેનુમા Print Application પર ક્લિક કરો અને કન્ફ્રોમેશન નંબર અને જ્ન્મ તારીખ નાખી ફોર્મની પ્રીન્ટ કાઢી લો આ વિભાગમા વ્યુ એપલીકેશન સ્ટેટસ પર ક્લિક કરી આપ આપની એપલીકેશનની સ્થિતિની જોઇ સકો છો 

આભાર 

Oct 7, 2018

STD 3 TO 8 AUTOFIL RESULT FILE 2018

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇતી 

જેમા અમુક ખામી ધ્યાને આવી હતી જેવીકે તેમા ધોરણ 3 થી 5 મા રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક A પર્યાવરણ પર ક્લિક કરતા તે ખુલતુ ન હતુ ઉપરાંત 3 થી 8 મા વાર્ષિક ગ્રેડ પત્રકમા કેટેગરી બક્ષી મા કુમાર ની સંખ્યા   બરાબર બતાવતુ ન હતુ આ બે ખામી દુર કરી અહિ વર્ઝન 3 મુકેલ છે જે બરાબર કાર્ય કરસે 

પત્રકમા ક્યા ખામી રહી જવા પામી હતી તે બતાવવા બદલ  શિક્ષક મિત્રોનો  આભાર 


જેથી અહિ નવુ વર્ઝન થોડા ફેરફાર સાથે આપની સમક્ષ મુકવામા આવેલ છે જેમા 100 વિધાર્થી સુધીની ગણતરી ઓટોફીલ થસે 

ધોરણ 3 થી 8 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

વર્ષ 2018 -19 મા ધોરણ 3 થી 5 મા પ્રજ્ઞા ન હોય પ્રજ્ઞાનુ પરીણામ પત્રક અહિ મુકેલ નથી 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 850kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 3 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 


અગાઉની પોસ્ટ 30 વિધાર્થી સુધીની ગણતરીની ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અભિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Aug 16, 2018

police bharti 2018

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 

હાલમા LRB(Lokraksak Recruitment Bord) લોકરક્ષક(કોંસ્ટેબલ) અને જેલ સિપાહી ગુજરાત પોલીસ દળમા  અલગ અલગ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી સકાય છે 
આ ભરતી 12 પાસ ઉમેદવારો ફોર્મ ભરી સકસે 
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 07/09/2018 છે.
અરજી ફી રૂપિયા 100 છે .

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે અહિ ક્લિક કરો Jul 16, 2018

Only Group admin send message in whatsapp

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટમા ફેસબૂકમા ફ્રેંડને અનફ્રેંડ કેવી રીતે કરી સકાય તેની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે વ્હોટ્શોપ ગ્રુપમા માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકે તે સેટીંગ માટેના સ્ટેપની માહિતી જોઇએ 

ઘણા બધા મિત્રોને પોતાનુ વ્હોટ્સશોપ ગ્રુપ હસે અથવા તો કોઇના ગ્રુપમા આપ એડ્મિન હસો અને ઘણા બિનજરૂરી આલ્તુ ફાલ્તુ તેમજ અફવાના મેસેજ આવતા હસે જેને આપ વારંવાર સુચના આપવા છતા સભ્યો બિનજરૂરી મેસેજ મુકતા હસે પરંતુ હવે નવા અપડેટમા વ્હોટ્સોપમા એક નવુ ફિચર ઉમેરવામા આવ્યુ છે જેમા થોડુ સેટીંગ કરવાથી ગ્રુપ એડ્મિન સિવાય કોઇ પણ સભ્ય મેસેજ નહિ કરી સકે સભ્ય માત્ર ગ્રુપ એડ્મિનને પ્રાઇવેટમા મેસેજ કરી સકસે અને એડ્મિનને યોગ્ય્ લાગે તો તે મેસેજ ગ્રુપમા મુકી સકસે 

આ માટે આપે વ્હોટ્સોપ અપડેટ કરેલ હોવુ જરૂરી છે જો આપનુ વ્હોટ્સોપ અપડેટ ના કરેલ હોય તો તેને પ્રથમ પ્લેસ્ટોર પર જઇ અપડેટ કરી લો 

આ સેટીંગ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ આપ જે ગ્રુપમા આ સેટીંગ કરવા ઇચ્છો છો તે ગ્રુપ ખોલો તેમા ઉપર અથવા નીચે ત્રણ ડોટ્સ(ટપકા) દેખાતા હસે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

(2) હવે ત્રણ ટપકા પર ક્લિક કરતા એક મેનુ ખુલસે આ  ખુલેલા મેનુમા જ્યા Group info લખેલુ છે તેના પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર  


(3) Group info પર ક્લિક કરતા ગ્રુપની માહિતી જોવા મળસે તેમા જ્યા Group Setting લખેલુ સે તેના પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(4) Group Setting પર ક્લિક કરતા અલગ અલગ ત્રણ ઓપસન જોવા મળસે જેમા Send message લખેલા ઓપ્સન પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


(5) Send Message લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરતા અલગલગ બે ઓપસન જોવા મળસે જેમા All Partition અને બીજા ઓપસનમા Only admin લખેલુ હસે All Partition પર ક્લિક કરવાથી બધા સભ્યો મેસેજ કરી સકસે જ્યારે Only admin લખેલ ઓપસન પર ક્લિક કરી નીચે OK પર ક્લિક કરવાથી માત્ર ગ્રુપ એડ્મિન જ મેસેજ કરી સકસે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આપને ઉપરોક્ત માહિતીનો ખ્યાલ આવી ગ્યો હસે કોઇ પ્રસન હોય તો કોમેંટ બોક્ષમા જણાવસો 
આભાર 

Jul 9, 2018

GSRTC bharti 2018

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
હાલમા ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમમા અલગ અલગ પોસ્ટ માટે ધોરણ 12 પાસ થી લઇને સ્નાતક થયેલા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવી રહી છે 

જેમા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી 
છેલ્લી તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ છે 
અરજી ફી રૂ.૨૫૦ 

ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો  

ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરતા નીચે બતાવ્યા મુજબની વેબસાઇટમા select ના ખાનામા GSRTC (ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમ) પર ક્લિક કરતા નીચે મુજબની ઇમેઝ દેખાસે જેમા જે તે પોસ્ટ સામે આપેલ Apply પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે તથા Deatails પર ક્લિક કરી તેના વિષે વધુ માહિતી સૈક્ષણિક લાયકાત વગેરે જાણી સકાસે 

Jun 18, 2018

varshik aayojan std 6to8

નમસ્કાર     વાચક મિત્રો શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી એવુ વાર્ષિક આયોજન અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે આ આયોજનમા માસવાર અભ્યાસ ક્રમ ની ફાળવણી કરવામા આવેલ્છે તથા સત્ર વાઇઝ અલગ અલગ બે ફાઇલ્ મા બનાવેલ છે આ આયોજન ધોરણ 6થી8 માટે ના 


સામાજિક વિજ્ઞાન ,

ગણિત અને વિજ્ઞાન આ ત્રણ વિષયનુ છે જેમા ગણિત અને વિજ્ઞાન મા આ વર્ષથી  બદલાયેલ પાઠયપુસ્તક મુજબ આયોજન બનાવેલ છે 


પ્રથમ સત્ર માટે અહિ ક્લિક કરો


દ્વિતિય સત્ર માટે અહિ ક્લિક કરો 

Jun 3, 2018

Photo shop Tool bar

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા મેનુની સમજ અંતર્ગત IMAGE મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે ફોટો શોપમા ખુબજ ઉપયોગી એવા ટૂલ બારની માહિતી મેળવિએ 
ફોટો શોપમા મોટા ભાગનુ કાર્ય ટૂલ બારની મદદથી થાય છે આ ટૂલ બારના નાના ફોટા આપની સમક્ષ મુકી સકાય તેમ ન હોવાથી તમામ ટૂલના નામ એક ફોટામા આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે તથા ટુલના ઉપયોગની માહિતી ટૂલના નામ મુજબ આપવામા આવી છે 
ટૂલની માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

         હવે આ ટૂલના ઉપયોગ સુ થાય તેની માહિતી જોઇએ આ ટૂલમા ઘણા ટૂલ એવા છે કે જે એક ટૂલમા સમાયેલા છે જે બહાર દેખાતા નથી પણ જે ટૂલની નીચે કાળા કલરના ત્રીકોણ જેવા સિમ્બોલ છે તેમા બીજા ટૂલ સમાયેલ છે આ માટે જે તે ટૂલ પર રાઇટ ક્લિક કરતા બીજા વધારાના છુપાયેલા ટૂલ જોઇ સકાય છે અને તેના પર ક્લિક કરી તેને ઉપયોગમા લઇ સકાય છે. 
(1) Rectangular marquee Tool : આ ટૂલની મદદથી ફોટાનો કોઇ પણ ભાગ ચોરસ કે લંબ ચોરસ મુજબ સિલેક્ટ કરી સકાય છે આ ટૂલ પર રાઇટ ક્લિક કરી વર્તુળ, ઉભી બોર્ડર  અને આડી બોર્ડર પણ સિલેકટ કરી સકાય છે.

(2) Moov Tool : આ ટૂલની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ ફોટાને કે કોપી કરેલ ફોટાને એક જ્ગ્યાએથી બીજી જ્ગ્યાએ ખસેડી સકાય છે. 

(3) Lasso Tool : આ ટૂલની મદદથી કોઇ પણ ફોટાને માઉસથી આપણી મરજી મુજબ સિલેક્ટ કરી સકાય છે . આ ટૂલમા જ્યાથી સિલેક્શન ચાલુ થયેલ હોય ત્યા પાછા પહોચતા ફોટો કે ફોટાનો ભાગ સિલેક્ટ થઇ જસે 

(4) Magic Wand Tool: આ ટૂલની મદદથી ફોટામા જેટલી જ્ગ્યાએ એક સરખો કલર છે તે તમામ સિલેક્ટ કરી સકાય છે. સિલેક્શન દુર કરવા માઉસથી ડબલ ક્લિક કરવી 

(5) Crop Tool : આ ટૂલની મદદથી કોઇ પણ ફોટાને કે ફોટાના અમુક ભાગને ક્રોપ કરી સકાય છે. 

(6) Slice Tool: આ ટૂલની મદદથી ફોટાના અલગ અલગ ભાગ કરવા માટે થાય છે અને સામાન્ય રીતે વેબ પેઝ બનાવવા આ ટૂલ નો વધુ ઉપયોગ થાય છે . 

(7) Healing Brush Tool : આ ટૂલનો ઉપયોગ ફોટામાથી કોઇ પણ જ્ગ્યાએથી કલર લેવા માટે થાય છે કલર લેવા જ્યાથી કલર લેવાનો હોય ત્યા માઉસ કર્સર રાખી કી-બોર્ડ પરથી Alt કી દબાવી માઉસથી ક્લિક કરવુ 
હિલિંગ બ્રસ પર રાઇટ ક્લિક કરતા પેચ ટૂલ આવસે જેનાથી ફોટાનો કોઇ ભાગ દુર કરી તેની જ્ગ્યાએ ફોટાનો જ કોઇ કલર લાવવાના ઉપયોગ થાય છે . ફોટાનો જે ભાગ દુર કરવો છે તે સિલેક્ટ કરો અને ત્યા જે કલર લાવવો છે તે કલર ફોટામા જ્યા હોય ત્યા આ સિલેક્ટ કરેલ ભાગ માઉસથી પકડી છોડી દ્યો .

(8) Brush Tool : આ ટૂલનો ઉપયોગ કલર લેવા તથા કલર પુરવા માટે થાય છે. કલર લેવા કી-બોર્ડ પરથી Alt કી દબાવી માઉસથી ક્લિક કરવુ  

(9) Clone Stamp Tool: આ ટૂલની મદદથી ફોટામાથી કોઇ પણ ભાગ સિલેક્ટ કરી તેના જેવી જ પ્રતિક્રુતિ બનાવવા માટે થાય છે. આ માટે જ્યાથી પ્રતિક્રુતિ બનાવવી છે તે ભાગ પર માઉસ એરો રાખી કી-બોર્ડ પરથી Alt કી દબાવી માઉસથી ક્લિક કરવુ ત્યારબાદ જ્યા પ્રતિક્રુતિ બનાવવી છે ત્યા ક્લિક્ કરતા જાવ .

        ક્લોન પેટર્ન ટૂલથી પેટર્ન બનાવી સકાય છે. 
(10) History Brush Tool: આ ટૂલની મદદથી ફોટા પર કરેલ તમામ કાર્ય પેઇંટીંગ કલર વગેરે દુર કરી ફોટો જેવો હતો તેવો પાછો મેળવી સકાય છે. 

(11) Eraser Tool: આ ટૂલની મદદથી ફોટાને સાફ કરવા તથા મેજિક વન ટૂલથી સિલેક્ટ કરી બ્રેક ગ્રાઉંડ કલર સાફ કરવા તથા એક્જ પ્રકારનો કલર દુર કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. 

(12) Paint Bucket Tool:આ ટૂલનો ઉપયોગ સિલેક્ટ કરેલ એરિયામા કલર ફિલ કરવા માટે થાય છે 
આ ટૂલમા રહેલ ગ્રૈઇંટ ટૂલની મદદથી ફોટાને અલગ અલગ પ્રકારની ઇફેક્ટ આપવા માટે થાય છે .

(13) Blur Tool:આ ટૂલનો ઉપયોગ ફોટો કે ફોટાના અમુક ભાગ ધુંધળો બનાવવા થાય છે. 
આ ટૂલમા રહેલ સાર્પેન ટૂલથી ફોટામા ચમક લાવવામા ઉઅપયોગ થાય છે. 
આ ટૂલમા રહેલ સ્મુધ ટૂલથી ફોટાનો સિલેક્ટેડ ભાગ લાંબો કે ટુંકો કરવા માટે ઉપયોગી છે. 

(14) Dodge Tool:આ ટૂલનો  ઉપયોગ ફોટામા ચમક લાવવા માટે થાય છે. 
આ ટૂલમા રહેલ બર્ન ટૂલનો ઉપયોગ ફોટાના અમુક ભાગ સળગેલ હોય તેવુ બતાવવા માટે છે.
સ્પોંઝ ટૂલના ઉપયોગથી ફોટા પરની ભીનાશ દાઘ વગેરે દુર કરવા અને ચમક લાવવા થાય છે. 

(15) Path Selection Tool: આ ટૂલની મદદથી પેન ટૂલ વડે સિલેક્ટ કરેલ કે દોરેલ  ફોટાને યોગ્ય આકર આપવા રેખા વાંકી ચુંકી ત્રાંશી આડી વગેરે કરવા માટે થાય છે .જે એંકર પોઇંટ ના આધારે થઇ સકે છે.

(16) Text Tool: આ ટૂલની મદદથી આડી ઉભી ત્રાંસી પડછાયા વગેરે ડિઝાઇનમા લખાણ લખી સકાય છે તથા તેને યોગ્ય ઇફેક્ટ આપી સકાય છે. 

(17) Pen Tool:આ ટૂલની મદદથી ફોટાને માઉસથી સિલેક્ટ કરી સકાય છે વિવિધ એંકર પોઇંટ ઉમેરી કે ડીલીટ કરી સકાય છે તથા એંકર પોઇંટ કન્વર્ટ કરી સકાય છે. 

(18) Rectangle Tool: આ ટૂલ તથા તેમા રહેલ બીજા વધારના ટૂલની મદદથી ચોરસ લંબચોરસ ખૂણા વગરના ચોરસ ,વર્તુળ ,પંચ કોણ લાઇન તથા આપણી ઇચ્છા મુજબના કસ્ટમ આકારો દોરી સકાય છે. 

(19) notes Tool: આ ટૂલ તથા તેમા રહેલ બીજા ટૂલની મદદથી ફોટામા  ટેક્ષ્ટ મેસેજ તથા ઓડિયો મેસેજ મુકી સકાય છે 

(20) Eyedropper Tool: આ ટૂલ તથા તેમા રહેલ ટૂલની મદદથી ફોટા માથી કલર લઇ સકાય છે કલર લેવા માટે ફોટામાથી જ્યાથી   કલર લેવાનો છે તેના પર ક્લિક કરતા તે કલર આવી જસે  

(21) Hand Tool:આ ટૂલની મદદથી ખુબ મોટા ફોટાને ઉપર નીચે તથા ડાબી જમણી બાજુ ફેરવી સકાય છે 

(22) Zoom Tool:  આ ટૂલની મદદથી ફોટાને ઝૂમ કરીને જોઇ સકાય છે. 

આપને ઉપરોક્ત ટૂલ બારની સમજ આવી ગઇ હસે આમ છતા વારં વાર તથા થોડીક પ્રેકટીશ કરવાથી તેમા વધુ સરળતાથી સમજ પડસે જેથી આપ સમજી વિચારી પ્રેકટીશ કરશો તો ચોક્ક્સ ખ્યાલ આવી જસે આ ટૂલનો ઉપયોગ કરો ત્યારે ખાસ આપના કી બોર્ડની Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી કોઇ એરર ના ઉદભવે 


હવે પછીની પોસ્ટમા Layer મેનુની સમજ મેળવિસુ 
આભાર 

May 25, 2018

Online Teacher Traning

નમસ્કાર 
   શિક્ષકમિત્રો 
હાલમા ટેક્નોલોજીના યુગમા સરકારશ્રીના અભિગમ મુજબ હાલ NCRT મુજબના નવા પાઠયપુસ્તક નુ અમલીકરણ ગુજરાતમા જ્યારે થવા નુ હોઇ હાલ ગણિત અને વિજ્ઞાન ભણાવતા ધોરણ 6થી8 ના શિક્ષકોને  ઓનલાઇન તાલીમ લેવાની રહે છે 

વધુ માહિતી માટે જુઓ તેની ઓફિસિયલ સાઇટ
http://www.inshodh.org 

આ તાલીમ બે તબક્કામા લેવાની રહે છે જેમા પ્રથમ તબક્કામા જે શિક્ષક મિત્રોની તાલીમ હસે તેમને SA કોડ હસે જ્યારે બીજા તબક્કામા લેવાની તાલીમ વાળા શિક્ષકો માટે SB કોડ હસે 

આ બન્ને તબક્કાની તાલીમનુ હાલ ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ હોઇ બન્ને કોડ વાળા SA અથવા SB આ બન્ને કોડ ધરાવતા શિક્ષકમિત્રોએ હાલ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહે સે 
કોડ SB ધરાવતા શિક્ષકમિત્રોને માત્ર અત્યારે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનુ છે તેઓની તાલીમ ઓગસ્ટ માસમા શરૂ થસે SA કોડ વાળા શિક્ષક મિત્રોને હાલ રજિસ્ટ્રેશન કરી 31/07/2018 સુધીમા તાલીમ મેળવી લેવાની રહેશે 

રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવુ તે માટેની સમજ 

સૌ પ્રથમ inshodh.org સાઇટ પર જાવ અને ત્યા જ્યા લાલ અક્ષરથી 

SAMARTH: ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS - Login Here 

 લખેલ છે તેના પર ક્લિક કરી તમારા ફોન મા આવેલ મોબાઇલ નંબર પાસવર્ડ અને કોડ નાખી લોગીન થાવ પાસવર્ડ બધાને 123456 આવેલ હસે હવે જ્યારે તમે પ્રથમ વાર લોગીન થાવ છો ત્યારે તમને પાસવર્ડ બદલવાનુ કહેવામા આવસે જેમા curant password ના ખાનામા 123456 અને new password ના ખાનામા આપને જે પાસવર્ડ રાખવો હોય તે રાખી OK પર ક્લિક કરો જેથી તમારા ફોનમા પાસવર્ડ બદ્લ્યાનો મેસેજ તથા તમે સેટ કરેલ પાસવર્ડ પણ આવસે 

હવે તમારી પ્રોફાઇલની વિગતો ખુલસે જેમા મેઇલ આઇડી મોબાઇલ નંબર નામ ઉમર ગામ તાલુકો જિલ્લો રાજ્ય સરનામુ શાળાનુ નામ શાળાનુ સરનામુ વગેરે માહિતી ભરી CONTINTION પર ક્લિક કરો અને તમામ માહિતી ચેક કરી કોઇ માહિતી બાકી નથી તે ભરી SUBMIT પર ક્લિક કરો જેથી તમારી પ્રોફાઇલ અપડેટ થઇ જસે અને તમારા ફોનમા પ્રોફાઇલ અપડેટ નો મેસેજ પણ આવી જસે 

હવે ભાગ-અ ભાગ-બ ભાગ-ક ભાગ-ડ જેવા ચાર વિભાગો હસે જે આપ મેળે એક પછી એક ખુલ્તા જસે દરેક ભાગમા  અમુક પ્રર્સ્નો હસે તેમા ચાર ઓપસન હસે જેમાથી તમારી દ્રષ્ટિએ જે જવાબ યોગ્ય લાગે તે જવાબ સામે ના વર્તુળ પર ક્લિક કરી છેલ્લે SUBMIT પર ક્લિક કરો અને થોડી વાર માટે રાહ જુઓ જેથી પ્રોસેસ થઇ ગ્યા બાદ ભાગ-અ સામે લીલા કલરનુ ખરાની નીશાની આવી જસે અને ભાગ-બ ખુલસે તેમા પણ આજ રીતે પ્રશ્નના જવાબો ટીક કરી છેલ્લે SUBMIT પર ક્લિક કરતા જાવ આ રીતે ચારે ચાર વિભાગોના પ્રશ્નોના જવાબો આપો અને જુઓ કે ભાગ-અ,બ,ક,ડ બધા સામે લીલા કલરની ખરાની નીશાની આવી જસે અને આ રીતે ચાર ભાગ પુરા કરવાથી આપનુ રજિસ્ટ્રેશન થઇ જસે અને આપની સામે તાલીમ નુ સાહિત્ય મોડ્યુલ વિડિયો વગેરેના ઓપ્સન આવી જસે 
જે શિક્ષક મિત્રોનો કોડ SB છે તેમને ઉપરોક્ત પ્રોસેસ પુરી થતા આપનુ રજિસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યુ છે આપની તાલીમ ઓગષ્ટ્મા શરૂ થસે તેવો મેસેજ આવસે અને ફોનમા રજિસ્ટ્રેશન થઇ ગ્યાનો મેસેજ આવસે અને આપે લોગ આઉટ થવાનુ રહેસે ખાત્રી કરવા બીજી વાર લોગીન કરો તો પણ તેજ મેસેજ જોવા મળસે 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 


Apr 8, 2018

i-ખેડુત પોર્ટલ

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
વર્ષ 2018-19 માટે ખેતીવાડી અને પશુપાલન માટે વિવિધ યોજનાઓ માટેના ફોર્મ ભરવાનુ છલુ હોય રસ ધરાવતા ખેડુતો કે પશુપાલકો ઓનલાઇન તેમજ ઓફ લાઇન ફોર્મ ભરી સકસે
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 30/04/2018 છે .
ફોર્મ ભરવા તથા યોજનાની વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

Apr 1, 2018

Gunotsav 8 Model Paper & OMR 50 marks

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 2 થી 8 મા તારીખ 6 અને 7 મી એપ્રીલ ના રોજ ગુણોત્સવ 8 યોજાનાર છે તેમા વિધાર્થીઓને થોડી પ્રેક્ટીશ મળી રહે તે હેતુસર અહિ ગુણોત્સવ 8 અંતર્ગત બીજા સત્રના અભ્યાસ ક્રમને અનુરૂપ તમામ વિષયો માથી ગુણભાર મુજબ 100 ની જ્ગ્યાએ 50 ગુણના ધોરણ 6 થી 8 માટેના મોડેલ પ્રશ્ન પેપર અને 50 ગુણ મુજબની ઓ એમ આર પણ મુકેલી છે 

આનો ઉદેસ્ય માત્રને માત્ર વિધાર્થીને પ્રેકટીશ અને મહાવરો મળી રહે તે માટેનો આ એક નાનકડો પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે .
તમામ પ્રશ્ન પેપર 50 ગુણના છે અને OMR પણ 50 ગુણ ની છે જે એક પેઝમા બે નિકળસે જેથી એક માથી બે કરી સકાસે 

ધોરણ 6 થી 8 ગુણોત્સવના પેપર અને ઓ એમ આર પી.ડી.એફ ફોર્મેટમા છે.સાથે સાથે ધોરણ 6થી8 ના પેપર અને ઓ એમ આર સીટ વાળી એક્ષ્સેલ ફાઇલ પણ સે જેમા આપ સુધારો વધારો પણ કરી સકસો 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

OMR SHEET માટે અહિ ક્લિક કરો 


6થી8 પેપર અને OMR ની એક્ષ્સેલ ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

Mar 29, 2018

Add aadhar in cpf online

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
હાલમા સરકારના નિયમો મુજબ  બધી  જ્ગ્યાએ આધાર નંબર લીંક કરાવવો ફરજિયાત છે ત્યારે પ્રાણ નંબર ધરાવતા સરકારી કર્મચારીઓને પોતાના CPF ખાતા સાથે આધાર નંબર કેવી રીતે લીંક કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
આધાર લિંક કરવા માટે જરૂરી બાબત આપના આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટડ હોવો જોઇએ અને નામ તથા જ્ન્મ તારીખ તમારા CPF ખાતામા જે નામ અને જન્મ તારીખ છે તે મુજબ જ હોવા જોઇએ અન્યથા લિંક થવામા એરર આવસે

CPF ખાતા સાથે આધાર લિંક બે રીતે કરી સકાસે 1. મોબાઇલ એપની મદદથી 2. વેબસાઇટની મદદથી
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે મોબાઇલ એપની મદદથી આધાર લિંક વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે CPF ની વેબસાઇટની  મદદથી આધાર લિંક કરવાની માહિતી જોઇએ

1.સૌ પ્રથમ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી NPS ની સાઇટ પર જઇ  તેમા પ્રાણનંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ ત્યારબાદ Upadate Details  પર ક્લિક કરો અને તેમા Upadate Aadhar/Address Details/PhotoAnd Signature  પર ક્લિક કરો 

વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

2.તેમા ADD/UPDATE AADHAR NUMBER ની આગળ જોવા મળતા નાના વર્તુળ પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ Continue પર ક્લિક કરો .વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

3. હવે આધાર નંબર લખો નીચે બીજી વાર આધાર નંબર લખો અને ત્યારબાદ GENERATE OTP પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4.હવે ટર્મ અને કંડીશન માટે નાના ચોરસ પર ટીક માર્ક કરી નીચે PROCEED પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


5. હવે આપના રજિસ્ટ્રર નંબર પર એક ઓટીપી આવસે જેને એંટર ઑટીપીના ખાનામા લખો અને ત્યારબાદ Continue પર ક્લિક કરો  
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
6.હવે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા આધાર કોન્ફોર્મેશન વિષે માહિતી હસે તેમા OK પર ક્લિક કરો OK પર ક્લિક કરતા જો આધારકાર્ડ અને NPS બન્નેમા નામમા અને જ્ન્મતારીખમા ભુલ કે ફેરફાર નહિ હોય તો આધાર લિંક SUCSESSFUL નો મેસેજ આવસે અન્યથા ટ્રાઇ અગેઇન નો મેસેજ આવસે વધુ માહિતી માટે જુઓનીચેનુ ચિત્ર 


Mar 23, 2018

How to Add Aadhar in cpf

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
હાલમા સરકારના નિયમો મુજબ  બધી  જ્ગ્યાએ આધાર નંબર લીંક કરાવવો ફરજિયાત છે ત્યારે પ્રાણ નંબર ધરાવતા સરકારી કર્મચારીઓને પોતાના CPF ખાતા સાથે આધાર નંબર કેવી રીતે લીંક કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
આધાર લિંક કરવા માટે જરૂરી બાબત આપના આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટડ હોવો જોઇએ અને નામ તથા જ્ન્મ તારીખ તમારા CPF ખાતામા જે નામ અને જન્મ તારીખ છે તે મુજબ જ હોવા જોઇએ અન્યથા લિંક થવામા એરર આવસે

CPF ખાતા સાથે આધાર લિંક બે રીતે કરી સકાસે 1. મોબાઇલ એપની મદદથી 2. વેબસાઇટની મદદથી
આજે આપણે CPF ની NPS મોબાઇલ એપની મદદથી આધાર લિંક કરવાની માહિતી જોઇએ

1.સૌ પ્રથમ એપલીકેશન મા પ્રાણનંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ ત્યારબાદ ત્રણ નાની લીટી દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરો અને તેમા Address Change પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2.તેમા ADD/UPDATE AADHAR NUMBER પર ક્લિક કરો .જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
3. હવે આધાર નંબર લખો નીચે બીજી વાર આધાર નંબર લખો અને ત્યારબાદ GENERATE OTP પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
4.હવે ટર્મ અને કંડીશન માટે નાના ચોરસ પર ટીક માર્ક કરી નીચે PROCEED પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


5. હવે આપના રજિસ્ટ્રર નંબર પર એક ઓટીપી આવસે જેને એંટર ઑટીપીના ખાનામા લખો અને ત્યારબાદ સબમીટ પર ક્લિક કરો જો આધારકાર્ડ અને NPS બન્નેમા નામમા અને જ્ન્મતારીખમા ભુલ કે ફેરફાર નહિ હોય તો આધાર લિંક SUCSESSFUL નો મેસેજ આવસે અન્યથા ટ્રાઇ અગેઇન નો મેસેજ આવસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર tet ,tat, htat ,merit calculater

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
આજે આપણે ટેટ-1, ટેટ-2,એચ.ટાટ, ટાટ વગેરે ભરતીનુ મેરીટ કેવી રીતે ગણી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 
ઓટોમેટીક મેરીટ ગણતરી માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો જેમા માત્ર 
ટકાવારી અને માર્ક્સ નાખવા મેરીટ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 


ટેટ-1 મેરીટ ગણતરી 

H.S.C ના 20% ગણવા      = H.S.C. ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Gradution ના 5% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
P.T.C. અથવા B.ed ના 25% ગણવા      = P.T.C. અથવા  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
ટેટ-1 અથવા ટેટ-2 ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = ટેટ-1 અથવા ટેટ-2 મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

ટેટ-2 મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 20% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Pos.Gradution ના 5% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
B.ed ના 25% ગણવા      =  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
ટેટ-2 ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = ટેટ-2 મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

એચ.ટાટ મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 20% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Pos.Gradution ના 5% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
P.T.C. અથવા B.ed ના 25% ગણવા      = P.T.C. અથવા  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
HTAT ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = HTAT મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

ટાટ મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 10% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 10 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
pos.Gradution ના 10% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 10 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
B.ed ના 5% ગણવા      = B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
M.ed ના 5% ગણવા      =M.ed ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
TAT ના મેળવેલ ગુણના 70% ગણવા     = TAT મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 250 તેને ગુણ્યા 70 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

વધુ માહિતી માટે અને ઓટો મેટીક ગણતરી કરવા માટે નીચેની લિંક પરથી એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો 
જેમા તમારે માત્ર ટકાવારી જ નાખવાની રહે છે મેરીટ ઓટો મેટીક જનરેટ થસે 
ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

Mar 15, 2018

std 3to5 autofil parinam patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે 6થી8 ના પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

અગાઉ જુની પોસ્ટમા ધોરણ 3થી5 માટેની જે ફાઇલ હતી તેમા થોડી ખામી નજર સામે આવેલ હતી જેમકે તેમા માત્ર 30 વિધાર્થી સુધી જ ગણતરી થતી હતી 

જેથી થોડા ફેરફાર સાથે 100 સુધીના વિધાર્થીની ગણતરી કરી સકે તેવી ફાઇલ આપની સમક્ષ મુકવામા આવેલ છે. 

ધોરણ 3 થી 5 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

પ્રજ્ઞા માટે સિધ્ધ થયેલ માઇલ સ્ટોનના ખાનામા ખરાની નીશાની કરવી આ માટે a નો ઉપયોગ કરવો 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 850kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી

ધોરણ 3થી5 નોન પ્રજ્ઞા માટે 


ધોરણ 3 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 માટે અહિ ક્લિક કરો 


ધોરણ 3થી5 પ્રજ્ઞા માટે


ધોરણ 3 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે.
આભાર 

Mar 10, 2018

std 6to8 autofil parinam patrak ver-2

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇતી 

જેમા અમુક ખામી ધ્યાને આવી હતી જેવીકે તે માત્ર 30 વિધાર્થી સુધીની જ ગણતરી ઓટોમેટીક થતી એટલે જ્યા 30 થી વધુ વિધાર્થીની સંખ્યા હસે ત્યા તે બરાબર કાર્ય કરતુ ના હતુ 


જેથી અહિ નવુ વર્ઝન થોડા ફેરફાર સાથે આપની સમક્ષ મુકવામા આવેલ છે જેમા 100 વિધાર્થી સુધીની ગણતરી ઓટોફીલ થસે 

ધોરણ 6 થી 8 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 850kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 


અગાઉની પોસ્ટ 30 વિધાર્થી સુધીની ગણતરીની ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Mar 3, 2018

jnv std 9 pravesh 2018/19

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 

હાલમા જવાહર નવોદય સમિતિ દ્વારા હાલ ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા અને વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે ધોરણ 9 મા પ્રવેશ મેળવવા માટે વિધાર્થીઓ પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી રહી છે 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૫/૦૪/૨૦૧૮ 

સિલેક્શન માટેની પ્રવેશ પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ 19/05/2018

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી પ્રથમ રાજ્ય અને જિલ્લો સિલેક્ટ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરવુ અને ત્યારબાદ લોગીન થઇ ફોર્મ ભરવુ 

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક્ કરો 

વધુ માહિતી માટે અને  ઓફિસિયલ જાહેરાત માટે અહિ ક્લિક કરો 
Feb 10, 2018

6th & 7th bejik

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે છઠા પગાર પંચ મુજબનો પગાર અને સાતમા પગાર પંચ મુજબનો પગાર તથા ઇજાફા ની ગણતરી માટેની એકસેલ ફાઇલની માહિતી જોઇએ 

આ ફાઇલ શ્રુતી ફોંટમા બનાવેલ છે જેથી ફોંટ ઇંસ્ટોલ કરવા નહિ પડે
આ ફાઇલ ઓટો મેટીક જનરેટ છે 

આ ફાઇલમા તમારે માત્ર છઠા પગાર પંચ મુજબનો પે બેંડ અને ગ્રેડ પે નાખવાનો રહે છે તેના આધારે ઇજાફો તથા નવો પે બેંડ છઠા પગાર પંચ મુજબનો આપમેળે તૈયાર થસે 

તમે ભરેલ માહિતીની આધારે સાતમા પગાર પંચ મુજબનો ઇજાફા પહેલાનો અને ઇજાફા પછીનો બેજિક પગારની ગણતરી આપ મેળે થસે 

ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 


આભાર