4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 30, 2016

Ms Office OutLook 2003 Action Menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ms office OutLook 2003 ના tools menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે ms office OutLook 2003 ના Action menu ની સમજ મેળવીસુ
Action menu  ની મદદથી વિવિધ એક્સન ફોલોવ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

Action menu  ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
1.Follow Up: Action menu  ના આ સબમેનુની મદદથી Follow Up ની માહીતી જોઇ સકાય છે.
2.Junk E-mail: Action menu  ના આ સબમેનુની મદદથી junk e-mail વિશેની માહિતી મળે છે તેમજ મોકલનારને બ્લોક કરી સકાય છે.તેમજ જે મેઇલ જંક ના હોય તેને માર્ક પણ કરી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Reply: Action menu  ના આ સબમેનુની મદદથી આવેલ મેઇલનો જવાબ આપી સકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+R છે.
4.Reply To All: Action menu  ના આ સબમેનુની મદદથી આવેલ બધાજ મેઇલનો જવાબ એક સાથે આપી સકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Shift+R છે.

એક્શન મેનુ અહી પુરૂ થાય છે. આશા છે કે આપને આ મેનુ પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે
આભારupcharatmak sexanik kary paripatra 2016

ઉપચારાત્મક શેક્ષણિક કાર્યક્રમ અંગે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તા:૨૯/૦૬/૨૦૧૬નો ચાર પાનાનો પરીપત્ર


Jun 29, 2016

Ms Office OutLook 2003 Tools Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms OutLook 2003 મા Go menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે Ms Office OutLook 2003મા Tools મેનુની સમજ મેળવિસુ
Tools menu ની મદદથી વિવિધ ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરીને વિવિધ કાર્ય કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Tools menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
1.Find: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી લખાણમા Find એટલે કે માહીતી સોધી સકાય છે.


2.Addresh Book: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી Addresh Book બનાવી સકાય છે. અને જો અગાઉ બનાવેલી હોય તો તેને ઓપન કરી સકાય છે તેમજ નવી એંટરી ઉમેરી કે ડીલીટ કરી સકાય છે.જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Shift+B છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Oraganize :Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook 2003 મા Oraganize નુ એક ટૂલ ઉમેરી સકાય છે. અને તેને રીમુવ પણ કરી સકાય છે.

4.MailBox Clenup:Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી Mailbox ને ક્લીન અપ કરી સકાય છે એટલે કે મેઇલ બોક્ષમા રહેલ તમામ મેસેઝ ડીલીટ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Empty Deleted Iteam Folder: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી  Deleted Iteam નામનુ ફોલ્ડર ખાલી કરી સકાય છે.
6.Forms: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ ફોર્મ સિલેક્ટ કરી સકાય છે તેમજ તેને એડ પણ કરી સકાય છે.
7.Macro : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી નાનો પ્રોગ્રામ બનાવી સકાય છે તેને રીકોર્ડ કરી સકાય છે તેમજ એડીટ પણ કરી સકાય છે .
 8.E-Mail Account: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી તમારૂ ઇ-મેઇલ એદ્રેસ એડ કરી સકાય છે આ માટે જરૂરી ઓપ્સન સિલેક્ટ કરી નેક્ષ્ટ આપો અને જરૂરી વિગતો ભરો અને ફિનિશ પર ક્લિક કરો એટલે તમારૂ મેઇલ એદ્રેસ એડ થઇ જસે. પરંતુ આ માટે તમારા કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા નેટ કનેક્ટ હોવુ જરૂરી છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


9.Customize : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ ટૂલ બારને ઉમેરી સકાય છે


10.Option : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ સેટીંગસ કરી સકાય છે તેમજ તમામ પ્રકારના Mail ને લગતા ઓપ્સન અહિથી જોઇ સકાય છે


Tools menu અહિ પૂરૂ થાય છે આશા છે કે આપને આ મેનુ સમજાઇ ગ્યુ હસે
આભારJun 28, 2016

Ms Office OutLook 2003 Go menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office OutLook  2003મા View menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Ms Office OutLook 2003મા Go મેનુની સમજ મેળવીસુ Go menu ની મદદથી મેનુના નામ પ્રમાણે OutLookના વિવિધ વિભાગો પર જઇ સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Go Menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Mail: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Mail વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+1 છે. જેમા મેઇલ મોક્લી સકાય છે તેમજ આવેલ મેઇલ જોઇ સકાય છે.
2.Calender: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Calender વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+2 છે. જેમા કેલેંડર જોઇ સકાય છે.
3.Contacts: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Contacts વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+3 છે. જેમા કોંટેક્ટ ઉમેરી સકાય છે.

4.Task: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Task વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+4 છે. જેમા વિવિધ ટાસ્ક બનાવી સકાય છે.
5.Notas: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Notas વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+5 છે. જેમા નોન્ધ ઉમેરી સકાય છે કે લખી સકાય છે.
6.Folder List: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Folder List વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+6 છે. જેમા બધા ફોલ્ડર જોઇ સકાય છે. જે તે ફોલ્ડર પર જઇ સકાય છે .
7.Shortcut: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Shortcut વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+7 છે. જેમા નવુ ગ્રુપ બનાવી સકાય છે. અને નવુ સોર્ટ કટ બનાવી સકાય છે.


8.Journal: Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Journal વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+8 છે. જેમા વિવિધ વ્યુ મુજબ સોર્ટીંગ કરી સકાય છે.
9.Folder:  Go Menu ના આ સબમેનુની મદદથી OutLook ના Folder વિભાગ પર જઇ સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Yછે. જેમા જે તે ફોલ્ડર પર જઇ સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્રઆભાર


Jun 27, 2016

math science pradarsan 2016/17 pariptra

Math science pradrsan 2016/17 babte suchana ane priptra


Ms Office OutLook 2003 View menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms Office OutLook 2003મા Edit menu ની સમજ મેળવી આજે આપણે View મેનુની સમજ મેળવીસુ
View મેનુની મદદથી ડોક્યુમેન્ટ્નો વ્યુ ચેંજ કરી શકાય છે


View મેનુના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે.
1.Arrange By: આ મેનુની મદદથી Document ને વિવિધ રીતે ગોઠવી સકાય છે . જેમકે તારીખ વાઇઝ,સાઇઝ વાઇઝ,પ્રકાર વાઇઝ,કેટેગરી વાઇઝ વગેરે મુજબ ઘણી પ્રકારે એરેંજ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Navigation Pane: આ મેનુની મદદથી Navigation Pane ને ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Alt+F1 છે.

3.Reading Pane: આ મેનુની મદદથી Reading Pane ને ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે. તેમજ તેને જમણી બાજુ કે નીચે રાખી સકાય છે.

4.Auto Priews: આ ઓપસનની મદદથીફાઇલનો ઓટો પ્રીવ્યુ જોઇ સકાય છે. અને આ મેનુની મદદથી ઓટો પ્રીવ્યુ ચાલુ કે બંધ કરી સકાય છે.
5.Expand/Callous Grups: આ મેનુની મદદથી ગ્રુપને એક્ષપેંડ કે કોલોઅપ્સ કરી સકાય છે .
6.Reminder Window : આ મેનુની મદદથી વિંડો મા નવુ રીમાઇન્ડર સેટ કરી સકાય છે.

7.Refresh: આ મેનુની મદદથી વિંડોને રીફ્રેશ કરી સકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી F5 છે.
8.Toolbars: આ મેનુની મદદથી Document મા વિવિધ ટુલબાર ઉમેરી શકાય છે. જેવાકે Formating ,Standard tool bar, web tools વગેરે જેવા ટુલ બાર ઉમેરી શકાય છે.

9.Status Bar : આ મેનુની મદદથી  Status Bar ને ચાલુ અથવા બંધ કરી સકાય છે.

આભાર


Jun 26, 2016

Ms Office OutLook 2003 Edite menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Ms OutLook 2003 મા Filemenu ની સમજ મેળવી  આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે Ms OutLook 2003 નુ બિજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Edit menu ની સમજ મેળવીસુ
Edit menu ની મદદથી Ms OutLook 2003મા Editing  એટલે કે સુધારા વધારા કરી શકાય છે .


Edit menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
1.Undo જેની મદદથી છેલ્લે કરેલ અસર નાબુદ કરી શકાય છે લખતા લખતા કોઇ ભુલ થઇ હોય તો છેલ્લેથી એક પછી એક Undo થી નાબુદ કરી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Z છે

2.Redo: આની મદદથી છેલ્લે કરેલા ટાઇપીંગ ને બિજીવાર એમનુ એમ ટાઇપ કરી શકાય છે જેની શોર્ટ કટ કી ctrl+Y છે.
3.Cut: Cut menu ની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કટ કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી ઉપાડી બીજી જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+X છે .

4.Copy :  આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કોપી કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી કોપી કરી બીજી જગ્યાએ લઇ જઇ શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+C છે
5.Office Clipboard: આ મેનુની મદદથી Ms PowerPoint 2003 મા એક 24 સ્ટેપનુ ક્લિપ બોર્ડ ખુલેસે જેની મદદથી વિવિધ કાર્ય ખુબજ સરળતાથી કરી શકાય છે.

6.Paste
  આ મેનુની મદદથી કટ કરેલ લખાણ કે કોપી કરેલ લખાણ ને પેસ્ટ કરી સકાય છે એટલે કે કટ કે કોપી કરેલ લખાણ બિજી જ્ગ્યાએ લખી કે ખસેડી શકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+V છે.

7.Select All : આ મેનુ પર ક્લિક કરવાથી બધે બધુ લખાણ એક સાથે સિલેક્ટ થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+A   છે.


8.Delete:  આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટેડ લખાણ કે ફોલ્ડર ડીલીટ કરી સકાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+D છે.


9.Move To Folder: આ મેનુની મદદથી લખાણ કે બનાવેલ કોઇપણ ફાઇલ કેલેંડર મેઇલ વગેરે ફોલ્ડર મા ખસેડી સકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Shift+v છે.
10.Copy To Folder:  આ મેનુની મદદથી લખાણ કે બનાવેલ કોઇપણ ફાઇલ કેલેંડર મેઇલ વગેરે ફોલ્ડર મા કોપી કરી  સકાય છે .
11.Mark As Read:  આ મેનુની મદદથી ઇન્બોક્ષમા જે મેસેઝ વાંચેલા છે તેને માર્ક કરી સકાય છે.

12.Mark As Unread:  આ મેનુની મદદથી ઇન્બોક્ષમા જે મેસેઝ વાંચેલા નથી એટલેકે વાંચવાના બાકી છે તેને માર્ક કરી સકાય છે.
13.Mark As Allread:  આ મેનુની મદદથી ઇન્બોક્ષમા જેટલા મેસેઝ વાંચેલા છે તેને બધાને માર્ક કરી સકાય છે.
14.Caterises:  આ મેનુની મદદથી વિવિધ કેટેગરી સિલેક્ટ કરી સકાય છે તેમજ કેટેગરી વાઇઝ ગોઠવણી કરી સકાય છે.

અહિ Ms OutLook 2003 નુ Edit મેનુ પુરુ થાય છે આશા છે કે Ms OutLook 2003 નુ Edit મેનુ આપને પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે આમ છતા કોઇ પ્રશ્ન હોય તો જણાવવા વિનંતી

આભાર 

Jun 25, 2016

Ms Office OutLook 2003 File Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા MS Office Outlook 2003 ચાલુ કઇ રીતે કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે MS Office OutLook 2003 ના વિવિધ મેનુ વિસે સમજ મેળવીસુ

MS Office OutLook 2003 મા કુલ 7 menu છે 
1.file
2.Edit
3.View
4.Go
5.Tools
6.Action
7.Help

1.File Menu ની સમજ તેમજ સબ મેનુ
file Menu નવી ફાઇલ બનાવવા ,ફાઇલ સેવ કરવા ,ફાઇલ ને પ્રીંટ કરવા તેમજ Ms outlook 2003 માથી બહાર નીકળવા થાય છે
File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1ફાઇલ મેનુના વિવિધ સબમેનુ ની સમજ 
ફાઇલ મેનુના કુલ 13 સબમેનુ છે
1.New: આ મેનુના ઉપયોગથી ફોલ્ડરમા પોસ્ટ મુકવી,નવુ ફોલ્ડર બનાવવુ ,ફોલ્ડર શોધવુ ,નેવીગેશન પેનલનુ સોર્ટ કટ બનાવવુ,નવા કોંટેક્ટ,એપોઇન્મેંટ,ડિસ્ટ્રીબુશન લિસ્ટ વગેરે બનાવી સકાય છે, તેમજ નવી ટાસ્ક  જોર્નલ એંટરી ફેક્ષ તેમજ અન્ય ફાઇલ મોકલવી વગેરે જેવા કાર્યો થઇ સકે છે તેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+N છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Open: આ મેનુનો ઉપયોગ ms Outlook 2003 મા અગાઉ બનાવેલી કોઇ તૈયાર ફાઇલ ને ખોલવા માટે થાય છે. તેમજ બીજા કોઇ યુઝરે બનાવેલ ફોલ્ડર કે આઉટ લુક ડેટા ફાઇલને ખોલવા માટે થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+O છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


3.Close All: આ મેનુ નો ઉપયોગ ms OutLook 2003 ની ખુલેલી ફાઇલ કે બધી આઇટમ બન્ધ કરવા માટે થાય છે આ મેનુ થી માત્ર બધી ફાઇલ બન્ધ થાય છે ms OutLook 2003 નહિ .
4.Save As: આ મેનુનો ઉપયોગ જે ફાઇલ ખુલેલી છે તેજ ફાઇલ ને એકવાર સેવ કર્યા બાદ બીજીવાર બિજા નામથી સેવ કરવા માટે થાય છે 

5.Save Attechment: આ મેનુનો ઉપયોગ એટેચ્મેન્ટને સેવ કરવા માટે થાય છે.

6.Folder: આ મેનુનો ઉપયોગ નવુ ફોલ્ડર બનાવવા,ફોલ્ડર ડિલીટ કરવા ફોલ્ડરને કોપી કરવા મુવ કે નામ બદલવા માટે થાય છે તેમજ ફોલ્ડર સેર કરવુ કે પ્રોપર્ટી જાણવા માટે થાય છે. જુઓ નેચેનુ ચિત્ર


7.Data File Management: આ ઓપશન દ્વારા કોઇ ડેટા ફાઇલને મેનેઝ કરી સકાય છે તેના જરૂરી સેટીંગ તેમજ ફાઇલ એડ કરવી ફોલ્ડર એડ કરવુ કે તેને રીમુવ કરી સકાય છે.

8.Import And Export : આ ઓપશનની મદદથી કોઇ પણ ફાઇલ કે પ્રોગ્રામ ઇમપોર્ટ કે એક્ષપોર્ટ કરી સકાય છે આ માટે ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષમાથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી નેક્ષ્ટ આપતા જાવ અને છેલ્લે ઓકે પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


9.Archive: આ મેનુ દ્વારા વિવિધ આર્ચિવ ફોલ્ડર બનાવી સકાય છે . અને તેને ડીલીટ પણ કરી સકાય છે.

10.Page Setup: આ મેનુ નો ઉપયોગ પેજ સેટ કરવા માટે થાય છે આ મેનુની મદદથી ટેબલ સાઇઝ ,મેમો સાઇઝ અને ડિફાઇન કરેલ પ્રીંટરની સાઇઝ મુજબ સેટ કરી સક્ક્ય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર1
1.Parint Preview: આ મેનુની મદદથી ફાઇલનુ પ્રિંટ પ્રિવ્યુ જોઇ શકાય છે.
12.Print: આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને પ્રિંટ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+P છે 
13.Exit: આ મેનુનો ઉપયોગ Ms OutLook  2003 માથી બહાર નીકળવા માટે થાય છે જો તમે ફાઇલ સેવ નહિ કરી હોય તો અહિ ફાઇલ સેવ કરવાનુ પુચ્છે.Edit
મેનુની સમજ હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવીસુ 
આપના પર્શ્નો કે સુચનો કોમેંટ થ્રુ પુછી શકો છો 
આભાર