4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jan 31, 2016

Balmelo 20/01/2016 GCERT Priptra

સરકારી શાળાઓ માટે પ્રાથમિક શાળાઓ માટે બાળમેળો અને લાઇફ સ્કીલ મેળાના આયોજનનો તારીખ 20/01/2016 નો GCERT પરીપત્ર



Jan 30, 2016

Paint menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફાઇલ મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આજે આપણે Paint ના Home મેનુની સમજ મેળવિસુ
Paint ના Home મેનુ મા વિવિધ સિમ્બોલ હોય છે અને આ સિમ્બોલ જ મેનુનુ કામ કરે છે આ સિમ્બોલના ઉપયોગ મા ખાસ ધ્યાન રાખવુ કે જે સિમ્બોલ પર ક્લિક કર્યુ હસે એટલે કે જે સિમ્બોલ સિલેક્ટ કર્યો હસે તે જ સિમ્બોલ કાર્ય કરસે Paint મા વિવિધ સિમ્બોલની મદદથી ચિત્ર દોરી સકાય છે અને તેમા રંગ પુરી સકાય છે તેમજ ચિત્રને ક્રોપ કરી સ્કાય અને કોપી તેમજ પેસ્ટ કરી શકાય છે 


Jan 29, 2016

ccc result exam date 1-1-2016 Front page

સી.સી.સી. તારીખ 01-01-2016 ના રોજ જેમને પરીક્ષા હતી તેમના માટે ફ્રન્ટ પેજ

Jan 28, 2016

Paint Menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Paint ચાલુ કેમ કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો આજે આપણે Paint ટાઇટલ બારમા રહેલા આઇકોન ની માહિતી મેળવિસુ
Paint ટાઇટલ બારમા એક પેઇન્ટ નો સિમ્બોલ  હોય છે જેના પર ક્લિક કરવાથી વિવિધ કન્ટ્રોલમેનુ ખુલે સે જેવાકે
Restore: Paint ને ડીફોલ્ટ સાઇઝમા લાવવામાટે
Move: Paint ને ઇચ્છિત જગ્યાએ ફેરવવા માટે
Size: Paintની સાઇઝ વધુ કે ઓછી કરવા માટે
-Minimize: Paint ને મીનીમાઇઝ કરવા માટે
 o Maximize: Paint ને મેક્ષીમાઇઝ કરવા એટલે કે ફુલ સાઇઝ મા જોવા માટે
Close    Alt+F4: Paintને બંધ કરવા માટે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Jan 27, 2016

CTET EXAM ADMIT CARD FEB-2016

જે મિત્રો ને CBSC બોર્ડ દ્વારા લેવાનારી CTET 2016 પરીક્ષા માટે ફોર્મ ભરેલા છે તેઓ માટે આ પરીક્ષાના એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ થાય છે
ADMIT CARD ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

Jan 26, 2016

How to Start Paint

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે નોટપેડ મેનુ વિષે  જોયુ તે પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો આજે આપણે Windows-7 મા Paint  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Paint  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો જેમા All Programs પર ક્લિક કરો All Programsની અંદર Accessories પર ક્લિક કરો જેમા Paint પર ક્લિક કરો એટલે Paint ખુલી જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો                                   

Jan 24, 2016

wordpad menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે ફાઇલ મેનુની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ જોવા માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આજે આપણે Wordpad ના Home મેનુની સમજ મેળવિસુ
Wordpad ના Home મેનુ મા વિવિધ સિમ્બોલ હોય છે અને આ સિમ્બોલ જ મેનુનુ કામ કરે છે
જે કાર્ય Notepad મા મેનુની મદદથી થાય છે તે જ કાર્ય Wordpad મા વિવિધ સિમ્બોલની મદદથી થાય છે બસ ફર્ક માત્ર એટલો જ કે Notepad મા અલગ મેનુ અને સબમેનુ હોય છે જ્યારે Wordpadમા મેનુ અને સબમેનુની જ્ગ્યાએ સિમ્બોલ હોય છે
Wordpad ના Home મેનુમા વિવિધ ચાર કેટેગરીમા  સિમ્બોલ હોય છે જેમા


Jan 23, 2016

Wordpad Menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Wordpad ચાલુ કેમ કરવુ તેની માહિતી મેળવી આજે આપણે Wordpad ટાઇટલ બારમા રહેલા આઇકોન ની માહિતી મેળવિસુ
Wordpad ટાઇટલ બારમા એક લાલ કલરનો A હોય છે જેના પર ક્લિક કરવાથી વિવિધ કન્ટ્રોલમેનુ ખુલે સે જેવાકે
Restore: Wordpad ને ડીફોલ્ટ સાઇઝમા લાવવામાટે
Move: Wordpad ને ઇચ્છિત જગ્યાએ ફેરવવા માટે
Size: Wordpadની સાઇઝ વધુ કે ઓછી કરવા માટે
-Minimize: Wordpad ને મીનીમાઇઝ કરવા માટે
 o Maximize: Wordpad ને મેક્ષીમાઇઝ કરવા એટલે કે ફુલ સાઇઝ મા જોવા માટે
Close    Alt+F4: Wordpadને બંધ કરવા માટે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Jan 22, 2016

Std 6to8 bharti1079 Callletar

ધોરણ 6થી 8 સામાન્ય ભરતી ૧૦૭૯ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ થાય છે
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
જિલ્લા વાર ભરવા પાત્ર જગ્યા અને મેરીટ

Jan 21, 2016

How To Start Wordpad

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે નોટપેડ વિષે  જોયુ આજે આપણે Windows-7 મા Wordpad કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Wordpad  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

રીત-1
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો જેમા All Programs પર ક્લિક કરો All Programsની અંદર Accessories પર ક્લિક કરો જેમા Wordpad પર ક્લિક કરો એટલે Wordpad ખુલી જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો                                   

Jan 19, 2016

STD 12 sem2 and 4 exam

વિગ્નાન પ્રવાહ સેમેસ્ટર બિજુ અને ચોથુ નો પરીક્ષા કાર્યક્રમ

ફોર PDF Click Heare


STD-10-12 Exam

ધોરણ-10 અને 12 ની પરીક્ષાનો કાર્યકર્મ જાહેર થયેલ છે.
ફોર PDF click Heare

Jan 15, 2016

STD-10 And 12 Lc In English Priptra

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીને સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી બન્ને ભાષામા આપવાનો તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૧૬ નો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનો પરીપત્ર 

Jan 10, 2016

Notepad Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Notepad મા Edit menu ની સમજ મેળવી આજે આપણે Notepad  ના બાકીના ત્રણ મેનુ Format,View અને Help menu  ની સમજ મેળવીસુ
ત્રીજા નમ્બર નુ મેનુ Format menu

Foemat Menu ની મદદથી ફોરમેટીંગ એટલે કે અક્ષર નુ ફોરમેટીંગ કરી શકાય છે.
Format મેનુના સબમેનુ નીચે મુજબ છે.

1.Word Wrap ફોરમેટ મેનુના આ વર્ડ રેપ મેનુ પર ક્લિક કરવાથી લખાણ કે ટેક્ષ્ટ એંટર આપ્યા વગર જ ઓટો મેટીક નીચેની લાઇન મા આવી જાય છે જેથી દર વખતે લાઇન પુરી થતા એંટર આપવાની જરૂર રહેતી નથી

2.Font:  આ મેનુની મદદથી ફોંટમા સુધારા વધારા કરી શકાય છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા Font ઓપસન માથી અલગ અલગ ફોંટ ચેંજ કરી શકાય છે અને આપણી પસંદગીના ફોંટ રાખી શકાય છે તમારે જે ફોંટ રાખવા હોય તે તમારા પીસીમા હોવા જરૂરી છે ત્યારબાદ Font Style: ઓપ્સનમાથી અલગ અલગ ફોંટ સ્ટાઇલ રાખા શકાય છે.અને Size ના ઓપ્સનથી ફોંટ ની સાઇઝ જેટલી રાખવી હોય તેટલી રાખી સકાય છે. છેલ્લે OK આપવુ વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

ચોથા નમ્બર નુ મેનુ View menu

View menu ની મદદથી Notepad ના View મા ફેરફાર કરી શકાય છે.
View menu ના સબમેનુ નીચેમુજબ છે.

1.Status Bar  આ મેનુ પર ક્લિક કરતા Notepad મા નીચે સ્ટેટસ બાર મા લાઇન નમ્બર અને તમે ટાઇપ કરેલ અક્ષરોનુ કાઉંટ એટલે કે ગણતરી બતાવે છે

પાંચમા નમ્બર નુ મેનુ Help menu

Help menu ની મદદથી Notepad વિશેની વિવિધ પ્રકારની મદદ મેળવી શકાય છે.

 Help menu ના સબમેનુ નીચે મુજબ છે.

1.View Help આ મેનુની મદદથી નોટપેડ વિશેની તમામ પ્રકારની મદદ મેળવી શકાય છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતાજ એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલશે જેમા જેના વિશે મદદ મેળવવી હોય તેના પર ક્લિક્ કરતાજ તે વિશે મદદ મેળવી શકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

2.About Notepad આ મેનુ ની મદદથી Notepad વિશે માહિતી મળે છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલેસે જેમા ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ કઇ છે તે તેમજ Notepad નુ વર્ઝન કયુ છે તેની માહિતી હોય છે

અહિ Notepad ની સમજ અને Notepad ના વિવિધ મેનુની સમજુતી પુરી થાય છે આમા Notepad ની તમામ માહિતી લગભગ આવા જાય છે
આશા છે કે આપને Notepad બરાબર સમજાઇ ગયુ હસે

આભાર 

Jan 7, 2016

Notepad Edit Menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Notepad મા Filemenu ની સમજ મેળવી આજે આપણે Notepad નુ બિજા નમ્બર નુ મેનુ એટલે Edit menu ની સમજ મેળવીસુ
Edit menu ની મદદથી Notepadમા Editing  એટલે કે સુધારા વધારા કરી શકાય છે .

Edit menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
1.Undo: જેની મદદથી છેલ્લે કરેલ અસર નાબુદ કરી શકાય છે લખતા લખતા કોઇ ભુલ થઇ હોય તો છેલ્લેથી એક પછી એક Undo થી નાબુદ કરી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Z છે

2.Cut: Cut menu ની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કટ કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી ઉપાડી બીજી જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+X છે .

3.Copy આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કોપી કરી શકાય છે એટલે કે એક જગ્યાએથી કોપી કરી બીજી જગ્યાએ લઇ જઇ શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctral+C છે

4.Paste  આ મેનુની મદદથી કટ કરેલ લખાણ કે કોપી કરેલ લખાણ ને પેસ્ટ કરી સકાય છે એટલે કે કટ કે કોપી કરેલ લખાણ બિજી જ્ગ્યાએ લખી કે ખસેડી શકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+V છે.

5.Delete આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણ કે ટેક્ષ્ટ ડીલીટ કરી શકાય છે એટલે કે લખાણ કે ટેક્ષટ ભુસી શકાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી કી બોર્ડ્ની Del અથવા Delete  કી છે .

6.Find આ મેનુની મદદથી લખાણ કે ટેક્ષ્ટ માથી કોઇ શબ્દ વાક્ય કે અમુક લખાણ શોધી શકાય છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા તમારે જે માહિતી શોધવી હોય તે માહિતી લખો ત્યારબાદ Match case પર ક્લિક કરો અને Up કે Down સિલેક્ટ કરી Find Next પર ક્લિક કરો

7.Find Next આ મેનુની મદદથી તમે અગાઉ 6 નમ્બર ના મેનુ Find મા જે શબ્દ કે લખાણ શોધ્યુ હસે તે લખાણ કે શબ્દ ફરીવાર શોધવા માટે થાય છે . જેની સોર્ટ કટ કી F3 છે.

8.Replace  આ મેનુની મદદથી કોઇ પણ શબ્દ કે લખાણ ની જગ્યાએ નવુ લખાણ કે શબ્દ બદલાવી શકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+H છે આ માટે આ મેનુ પર ક્લિક કરતા એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા Find What સામે તમારે જે શબ્દ કે લખાણ બદલવુ છે તે લખો અને Replace With ની સામે તમારે જે નવુ લખાણ ઉમેરવુ છે તે લખો ત્યારબાદ Find Next ,Replace ,Replace All ,cancel માથી યોગ્ય વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

8.Go To  આ મેનુની મદદથી તમે લખેલ લખાણ મા જે તે લાઇન પર જઇ શકાય છે પરંતુ તમે લખાણ લખતી વખતે જેટલી વખત એંટર આપેલ હસે તેટલી લાઇન ગણાસે આ માટે આ મેનુ પર ક્લિક કરતાજ એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા Line Number ના ખાનામા તમારે જે લાઇન પર જવુ છે તેનો નમ્બર આંકડામા લખો અને Go To પર ક્લિક કરો
આ મેનુની સોર્ટ કટ કી Ctrl+G છે

9.Select All આ મેનુ પર ક્લિક કરવાથી બધે બધુ લખાણ એક સાથે સિલેક્ટ થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+A   છે.

10.Time/Date  આ મેનુની મદદથી લખાણમા સમય અને તારીખ ઉમેરી શકાય છે આ મેનુ પર ક્લિક કરતાજ ઓટો મેટીક સમય અને તારીખ જ્યા કર્સર હસે ત્યા ઉમેરાઇ જસે માટે જ્યા સમય અને તારીખ ઉમેરવા છે ત્યા કર્સર રાખી આ મેનુ પર ક્લિક કરો આ મેનુની સોર્ટ કટ કી F5 છે .

અહિ Notepad નુ Edit મેનુ પુરુ થાય છે આશા છે કે Notepad નુ Edit મેનુઆપને પુરેપુરૂ સમજાઇ ગ્યુ હસે આમછતા કોઇ પ્રશ્ન હોય તો જણાવવા વિનંતી

આભાર 

Jan 6, 2016

jaher and marjiyat rajalist 2016

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જાહેર રજા અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ
જાહેર રજા

મરજિયાત રજા લિસ્ટ


Jan 5, 2016

shidhi bharti tharav 01/01/2016

સીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમા ફિકસ પગારની સેવાની શરતોમા સ્પષ્ટતા કરવા બાબતનો તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નાણા વિભાગનો પરીપત્ર
ડાઉનલોડ ફોર PDF Click Heare



Jan 4, 2016

Notepad Vividh menu

આપણે આગળની પોસ્ટમા Notepad ચાલુ કઇ રીતે કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
આજે આપણે Notepad ના વિવિધ મેનુ વિસે સમજ મેળવીસુ

Notepad મા કુલ 5 menu છે 
1.file
2.Edit
3.Format
4.View
5.Help

1.File Menu ની સમજ તેમજ સબ મેનુ
file Menu નવી ફાઇલ બનાવવા ,ફાઇલ સેવ કરવા ,ફાઇલ ને પરીંટ કરવા તેમજ Notepad માથી બહાર નીકળવા થાય છે
File menu ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1

ફાઇલ મેનુના વિવિધ સબમેનુ ની સમજ 
ફાઇલ મેનુના કુલ 7 સબમેનુ છે
1.New આ મેનુનો ઉપયોગ નવી ફાઇલ બનાવવા માટે થાય છે તેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+N છે

2.Open આ મેનુનો ઉપયોગ Notepad મા અગાઉ બનાવેલી કોઇ તૈયાર ફાઇલ ને ખોલવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+O છે 

3.Save આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને સેવ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+S છે 


4.Save As આ મેનુનો ઉપયોગ જે ફાઇલ ખુલેલી છે તેજ ફાઇલ ને એકવાર સેવ કર્યા બાદ બીજીવાર બિજા નામથી સેવ કરવા માટે થાય છે 


5.Page Setup આ મેનુ નો ઉપયોગ પેજ સેટ કરવા માટે થાય છે આ મેનુના ઉપયોગથી પેજ ની સાઇઝ પેજ આડુ કે ઉભુ તેમજ હેડર અને ફુટર સેટ કરી શકાય છે 


6.Print આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને પ્રિંટ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+P છે 


7.Exit આ મેનુનો ઉપયોગ Notepad માથી બહાર નીકળવા માટે થાય છે 

Edit મેનુની સમજ હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવીસુ 
આપના પર્શ્નો કે સુચનો કોમેંટ થ્રુ પુછી શકો છો 



Jan 2, 2016

IITRAM Amdavad CCC Candidate List

સુરેન્દ્રનગર અને મહિસાગર જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે CCC Exam નુ લિસ્ટ તારીખ 4-1-2016 થી તા.7-1-2016 સુધીનુ જાહેર થયેલ છે આ લિસ્ટ જોવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

તારીખ 04/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 05/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો

તારીખ 06/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 07/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

Std 6TO8 Merite

ધોરણ 6 થી 8 માટેની ખસ ભરતીનુ મેરિટ જાહેર થયેલ છે મેરીટમા આવતા ઉમેદવારોને તા ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ અને ૦૬/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ જિલ્લા પસન્દગી માટે બોલાવવામા આવેલ છે
મેરીટ લિસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

મેરીટ

pariptra-01/01/2016

રાજય સરકારની કચેરીઓમા ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને મહેંતાણુ ચુકવવા બાબતનો તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નાણાવિભાગનો પરીપત્ર

Downoad For PDF Click Heare