4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Aug 14, 2017

NMMS & NTSE EXAM 2017

નમસ્કાર 
     મિત્રો 
ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી વિવિધ સિષ્યવ્રુતિ પરીક્ષા પૈકી NMMS ધોરણ -8 મા ભણતા બાળકો માટેની અને NTSE ધોરણ - 10 મા ભણતા બાળકો માટેની પરીક્ષા નુ જાહેર નામુ બહાર પડી ગયેલ છે.
બન્ને પરીક્ષા માટેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 30/08/2017 છે.
પરીક્ષા ફી જનરલ માટે ૭૦ SC &St માટે ૫૦ રૂપિયા છે.
NMMS પરીક્ષા ધોરણ -8 મા અભ્યાસ કરતા અને 1,50,000 ની આવક મર્યાદા ધરાવતા કોઇ પણ વિધાર્થી આપી સકે છે આ વિધારથી સરકારી અથવા અર્ધ સરકારી સ્કુલમા અભ્યાસ કરતો હોવો જોઇએ

NTSE પરીક્ષા ધોરણ 10 મા અભ્યાસ કરતા કોઇ પણ વિધાર્થી આપી સકે જેમા કોઇ આવક મર્યાદા નથી તેમજ ગમેતે સરકારી કે ખાનગી સ્કુલના વિધાર્થી પરીક્ષા આપી સકે છે.

NMMS અને  NTSE માટેની વધુ માહિતી માટે તેની ઓફિસિયલ સાઇટ માટે  અહિ ક્લિક કરો 


NMMS ના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 


NTSE ના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો 

આભાર