4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 30, 2017

ATM's paisha na nikale to su ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપમાથી ઘણા બધા ATM નો ઉપયોગ કરતા હસો ATM પૈશા ઉપાડવા માટેનુ સરળ સાધન છે જેમા 24 કલાક ગમે ત્યારે પૈશા ઉપાડી સકાય છે પરંતુ ઘણીવાર એવુ બને કે ATM માથી પૈશા ના નિકળે અને આપણા એકાઉન્ટ માથી બેલેંચ કપાઇ જાય તો સુ કરવુ ? આપણે ભગવાને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આવુ કોઇની સાથે ન જ બને પણ કદાસ આવુ બને તો સાવચેતી માટે સુ કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

જો આવી કોઇ ઘટાના ઘટી હોય તો સૌ પ્રથમ આપ નુ જે બેંક મા એકાઉન્ટ છે તેની નજિકની બ્રાંચમા જઇ અને કમ્પલેઇન નોંધાવો અથવા તો કસ્ટમર હેલ્પ લાઇનમા ફોન કરીને આપની કમ્પલેઇન નોંધાવી લ્યો 
આ માટે 1800 11 4000 અથવા 14404 પર ફોન કરવો 

આ માટે આપ ઓનલાઇન પણ કમ્પલેઇન નોંધાવી સકો છો આ માટે 
http://consumerhelpline.gov.in પર ક્લિક કરી Registration Online hear પર ક્લિક કરી તમારી જરૂરી માહિતી ભરી ફોર્મ ભરીને Sigh Up પર ક્લિક કરો હવે તમે નાખેલ E-mail અથવા User Name અને  passward  નાખી લોગીન થવુ અને ત્યારબાદ ઓનલાઇન કમ્પલેઇન નોધાવવી 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

Oct 28, 2017

Gred Patrk 100 to 1800

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

હવે ધોરણ 3થી8 કે 10 સુધીની પરીક્ષામા ગુણની જ્ગ્યાએ ગ્રેડ આપવામા આવે છે. તો કેટ્લા ગુણે કયો ગ્રેડ આવે તે માટેનુ ગ્રેડ પત્રક અહિ મુકેલ છે જેમા ગ્રેડ Aથી E સુધીના આપેલ છે તથા ગુણ 100 થી 1800 સુધીના છે એટલે કે 100 ગુણ થી 1800 ગુણ સુધીની ગ્રેડ ની માહિતી આપેલ સે અને કેટલા ગુણ સુધી કયો ગ્રેડ મળે તે આપેલ છે જે નીચેના ફોટાનો અભ્યાસ કરતા ખ્યાલ આવસે 

ગ્રેડ પત્રક PDF અને ફોટો કોપી એમ બન્ને ફોર્મેટમા આપેલ છે.

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
આભાર

Oct 26, 2017

std 3 to 5 parinam patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે 6થી8 ના પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

ધોરણ 3 થી 5 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

પ્રજ્ઞા માટે સિધ્ધ થયેલ માઇલ સ્ટોનના ખાનામા ખરાની નીશાની કરવી આ માટે a નો ઉપયોગ કરવો 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 800kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી

ધોરણ 3થી5 નોન પ્રજ્ઞા માટે 


ધોરણ 3 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 માટે અહિ ક્લિક કરો 


ધોરણ 3થી5 પ્રજ્ઞા માટે


ધોરણ 3 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે.
આભાર 

Oct 25, 2017

std 6 to 8 parinam patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
ધોરણ 6 થી 8 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 800kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 

સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Oct 8, 2017

JNV selection test 2018

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
 હાલમા એટલે કે વર્ષ 2017 મા જે વિધાર્થી ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા હોય અને તેમને જવાહર નવોદય વિધ્યાલય મા એડમીશન માટે પ્રવેશ પરીક્ષા આપવા માંગતા હોય તેમના માટેનો કાર્યકર્મ જાહેર થઇ ગયેલ છે 
આ વખતે જવાહર નવોદયનુ પ્રવેશ ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ છે 
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૫/૧૧/૨૦૧૭ છે.
ઓફીસિયલ વેબસાઇટ http://www.nvshq.org/admission_info.php
પરીક્ષાની તારીખ : 10/02/2018
પરીણામની તારીખ: એપ્રીલ-2018 ની આજુ બાજુ 

ફોર્મ ભરવા માટેની આવસ્યક સુચના 

(1) સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી જવાહર નવોદય વિધ્યાલય નુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તેની પ્રીંટ કઢાવી લો 
એપલીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

(2) હવે તમે ઉપરની લિંક પરથી  જે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી છે તેમા કુલ 24 પેઝ હસે જેમાથી તમારે માત્ર પેઝ ન.16થી 20 નમ્બરના પેઝની પ્રીંટ કાઢી તે ફોર્મ શાળાના આચાર્ય કે કોઇ જાણકાર વ્યકિત પાસે સમ્પુર્ણ અંગ્રેજીમા ભરાવવાનુ રહેસે જેમા પેઝ ન.16 પરનુ એફીડેવિટ પેઝ્ન. 17 પરનુ રેસીડેંસની માહિતી તથા પેઝ ન. 18 થી 20 પરનુ એપલીકેશન ફોર્મ ભરવાનુ રહેસે

(3) હવે સમ્પુર્ણ ભરેલુ ફોર્મ જેમા શાળાના આચાર્ય વાલી વિધાર્થી તાલુકા વિકાસ અધીકારી વગેરેની જ્યા સહિ સિક્કાની જરૂર હોય તે બાકી ના હોવા જોઇએ આ ફોર્મ આપની નજિકના CSC (કોમન સર્વીચ સેન્ટર) પર જઇ જરૂરી ફી આપી અપલોડ કરવાનુ રહેસે 

આભાર