4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 29, 2018

Add aadhar in cpf online

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
હાલમા સરકારના નિયમો મુજબ  બધી  જ્ગ્યાએ આધાર નંબર લીંક કરાવવો ફરજિયાત છે ત્યારે પ્રાણ નંબર ધરાવતા સરકારી કર્મચારીઓને પોતાના CPF ખાતા સાથે આધાર નંબર કેવી રીતે લીંક કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
આધાર લિંક કરવા માટે જરૂરી બાબત આપના આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટડ હોવો જોઇએ અને નામ તથા જ્ન્મ તારીખ તમારા CPF ખાતામા જે નામ અને જન્મ તારીખ છે તે મુજબ જ હોવા જોઇએ અન્યથા લિંક થવામા એરર આવસે

CPF ખાતા સાથે આધાર લિંક બે રીતે કરી સકાસે 1. મોબાઇલ એપની મદદથી 2. વેબસાઇટની મદદથી
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે મોબાઇલ એપની મદદથી આધાર લિંક વિષે માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

આજે આપણે CPF ની વેબસાઇટની  મદદથી આધાર લિંક કરવાની માહિતી જોઇએ

1.સૌ પ્રથમ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી NPS ની સાઇટ પર જઇ  તેમા પ્રાણનંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ ત્યારબાદ Upadate Details  પર ક્લિક કરો અને તેમા Upadate Aadhar/Address Details/PhotoAnd Signature  પર ક્લિક કરો 

વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

2.તેમા ADD/UPDATE AADHAR NUMBER ની આગળ જોવા મળતા નાના વર્તુળ પર ક્લિક કરો અને ત્યારબાદ Continue પર ક્લિક કરો .વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

3. હવે આધાર નંબર લખો નીચે બીજી વાર આધાર નંબર લખો અને ત્યારબાદ GENERATE OTP પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4.હવે ટર્મ અને કંડીશન માટે નાના ચોરસ પર ટીક માર્ક કરી નીચે PROCEED પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


5. હવે આપના રજિસ્ટ્રર નંબર પર એક ઓટીપી આવસે જેને એંટર ઑટીપીના ખાનામા લખો અને ત્યારબાદ Continue પર ક્લિક કરો  
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
6.હવે એક ડાયલોગ બોક્ષ ખુલસે જેમા આધાર કોન્ફોર્મેશન વિષે માહિતી હસે તેમા OK પર ક્લિક કરો OK પર ક્લિક કરતા જો આધારકાર્ડ અને NPS બન્નેમા નામમા અને જ્ન્મતારીખમા ભુલ કે ફેરફાર નહિ હોય તો આધાર લિંક SUCSESSFUL નો મેસેજ આવસે અન્યથા ટ્રાઇ અગેઇન નો મેસેજ આવસે વધુ માહિતી માટે જુઓનીચેનુ ચિત્ર 


Mar 23, 2018

How to Add Aadhar in cpf

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
હાલમા સરકારના નિયમો મુજબ  બધી  જ્ગ્યાએ આધાર નંબર લીંક કરાવવો ફરજિયાત છે ત્યારે પ્રાણ નંબર ધરાવતા સરકારી કર્મચારીઓને પોતાના CPF ખાતા સાથે આધાર નંબર કેવી રીતે લીંક કરી શકાય તેની માહિતી જોઇએ
આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે
આધાર લિંક કરવા માટે જરૂરી બાબત આપના આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર રજિસ્ટડ હોવો જોઇએ અને નામ તથા જ્ન્મ તારીખ તમારા CPF ખાતામા જે નામ અને જન્મ તારીખ છે તે મુજબ જ હોવા જોઇએ અન્યથા લિંક થવામા એરર આવસે

CPF ખાતા સાથે આધાર લિંક બે રીતે કરી સકાસે 1. મોબાઇલ એપની મદદથી 2. વેબસાઇટની મદદથી
આજે આપણે CPF ની NPS મોબાઇલ એપની મદદથી આધાર લિંક કરવાની માહિતી જોઇએ

1.સૌ પ્રથમ એપલીકેશન મા પ્રાણનંબર અને પાસવર્ડ નાખી લોગીન થાવ ત્યારબાદ ત્રણ નાની લીટી દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરો અને તેમા Address Change પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


2.તેમા ADD/UPDATE AADHAR NUMBER પર ક્લિક કરો .જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
3. હવે આધાર નંબર લખો નીચે બીજી વાર આધાર નંબર લખો અને ત્યારબાદ GENERATE OTP પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
4.હવે ટર્મ અને કંડીશન માટે નાના ચોરસ પર ટીક માર્ક કરી નીચે PROCEED પર ક્લિક કરો . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


5. હવે આપના રજિસ્ટ્રર નંબર પર એક ઓટીપી આવસે જેને એંટર ઑટીપીના ખાનામા લખો અને ત્યારબાદ સબમીટ પર ક્લિક કરો જો આધારકાર્ડ અને NPS બન્નેમા નામમા અને જ્ન્મતારીખમા ભુલ કે ફેરફાર નહિ હોય તો આધાર લિંક SUCSESSFUL નો મેસેજ આવસે અન્યથા ટ્રાઇ અગેઇન નો મેસેજ આવસે 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર tet ,tat, htat ,merit calculater

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
આજે આપણે ટેટ-1, ટેટ-2,એચ.ટાટ, ટાટ વગેરે ભરતીનુ મેરીટ કેવી રીતે ગણી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 
ઓટોમેટીક મેરીટ ગણતરી માટેની એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો જેમા માત્ર 
ટકાવારી અને માર્ક્સ નાખવા મેરીટ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 


ટેટ-1 મેરીટ ગણતરી 

H.S.C ના 20% ગણવા      = H.S.C. ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Gradution ના 5% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
P.T.C. અથવા B.ed ના 25% ગણવા      = P.T.C. અથવા  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
ટેટ-1 અથવા ટેટ-2 ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = ટેટ-1 અથવા ટેટ-2 મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

ટેટ-2 મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 20% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Pos.Gradution ના 5% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
B.ed ના 25% ગણવા      =  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
ટેટ-2 ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = ટેટ-2 મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

એચ.ટાટ મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 20% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 20 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
Pos.Gradution ના 5% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
P.T.C. અથવા B.ed ના 25% ગણવા      = P.T.C. અથવા  B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 25 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
HTAT ના મેળવેલ ગુણના 50% ગણવા     = HTAT મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 150 તેને ગુણ્યા 50 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

ટાટ મેરીટની ગણતરી 

Gradution ના 10% ગણવા      = Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 10 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
pos.Gradution ના 10% ગણવા      = Pos.Gradution ના ટકા તેને ગુણ્યા 10 તેને ભાગ્યા 100 કરવા   
B.ed ના 5% ગણવા      = B.ed  ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
M.ed ના 5% ગણવા      =M.ed ના ટકા તેને ગુણ્યા 5 તેને ભાગ્યા 100 કરવા 
TAT ના મેળવેલ ગુણના 70% ગણવા     = TAT મા મેળવેલ ગુણ તેના ભાગ્યા 250 તેને ગુણ્યા 70 કરવા 
હવે તે બધાનો સરવાળો કરો તે તમારૂ મેરીટ થસે 

વધુ માહિતી માટે અને ઓટો મેટીક ગણતરી કરવા માટે નીચેની લિંક પરથી એક્સેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો 
જેમા તમારે માત્ર ટકાવારી જ નાખવાની રહે છે મેરીટ ઓટો મેટીક જનરેટ થસે 
ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

Mar 15, 2018

std 3to5 autofil parinam patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
અગાઉની પોસ્ટમા આપણે 6થી8 ના પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

અગાઉ જુની પોસ્ટમા ધોરણ 3થી5 માટેની જે ફાઇલ હતી તેમા થોડી ખામી નજર સામે આવેલ હતી જેમકે તેમા માત્ર 30 વિધાર્થી સુધી જ ગણતરી થતી હતી 

જેથી થોડા ફેરફાર સાથે 100 સુધીના વિધાર્થીની ગણતરી કરી સકે તેવી ફાઇલ આપની સમક્ષ મુકવામા આવેલ છે. 

ધોરણ 3 થી 5 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

પ્રજ્ઞા માટે સિધ્ધ થયેલ માઇલ સ્ટોનના ખાનામા ખરાની નીશાની કરવી આ માટે a નો ઉપયોગ કરવો 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 850kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી

ધોરણ 3થી5 નોન પ્રજ્ઞા માટે 


ધોરણ 3 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 માટે અહિ ક્લિક કરો 


ધોરણ 3થી5 પ્રજ્ઞા માટે


ધોરણ 3 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 4 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 5 પ્રજ્ઞા માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે.
આભાર 

Mar 10, 2018

std 6to8 autofil parinam patrak ver-2

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપણે અગાઉની પોસ્ટ્મા પરીણામ પત્રક ની માહિતી જોઇતી 

જેમા અમુક ખામી ધ્યાને આવી હતી જેવીકે તે માત્ર 30 વિધાર્થી સુધીની જ ગણતરી ઓટોમેટીક થતી એટલે જ્યા 30 થી વધુ વિધાર્થીની સંખ્યા હસે ત્યા તે બરાબર કાર્ય કરતુ ના હતુ 


જેથી અહિ નવુ વર્ઝન થોડા ફેરફાર સાથે આપની સમક્ષ મુકવામા આવેલ છે જેમા 100 વિધાર્થી સુધીની ગણતરી ઓટોફીલ થસે 

ધોરણ 6 થી 8 માટેના સત્ર પ્રથમ અને દ્વિતિય સત્ર માટેના પરીણામ પત્રક જે માત્ર એક જ શીટમા તમામ પત્રકો અને તે પણ ઓટોમેટીક જનરેટ થાય છે 

આ સોફ્ટ્વેરમા તમારે માત્ર શાળાની માહિતી વિધાર્થીની માહિતી સત્રાંત માર્ક અને સ્વ-અધ્ય્યન કાર્યના ગુણ ઉમેરવાના રહેસે તેના આધારે પરીણામ સત્ર વાઇઝ પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતિય સત્રનુ પરીણામ અલગ અલગ ઓટોમેટીક જનરેટ થસે 

આપે ઉમેરેલ માહિતીની આધારે માર્ક શીટ જે સત્ર વાઇઝ ગ્રેડ પત્રક સત્ર વાઇઝ , પ્રોફાઇલ , પત્રક F અને  પત્રક G ,L.C. તેમજ જન્મ તારીખનો દાખલો આપ મેળે જનરેટ થસે 

આ સોફ્ટ્વેરમા રચનાત્મક પત્રકમા ચોકડી માટે r પ્રશ્નાર્થ માટે s અને ખરા માટે a નો ઉપયોગ કરી નીશાની કરી સકાસે આ નીશાની કરવા આપના કોમ્પ્યુટરમા કી-બોર્ડ્મા Caps Lock કી બંધ રાખવી જેથી નીશાની બીજી એબીસીડી મા થાય અને ગણતરીમા ભુલ ના થાય 

આ શીટમા અમુક સેલ જે સુત્ર વાળા છે તેમા સુત્ર કે કોડીંગમા ફેરફાર ન થાય તે માટે પ્રોટેક્ટ કરેલ છે જો આપને સુત્રનુ જ્ઞાન હોય તો આપ શીટને Unprotect કરી 678 પાસવર્ડ નાખી ફેરફાર કરી સકસો બન્ને ત્યા સુધી ફેરફાર ન કરવામા આવે તે ઇચ્છનીય છે 
ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 850kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 7 માટે અહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 

સોફ્ટટ્વેરનુ ફ્રન્ટ પેઝ 


અગાઉની પોસ્ટ 30 વિધાર્થી સુધીની ગણતરીની ફાઇલ માટે અહિ ક્લિક કરો 
સોફ્ટ્વેર વિષે આપના સુચનો અબિપ્રાય આવકાર્ય છે
આભાર 

Mar 3, 2018

jnv std 9 pravesh 2018/19

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 

હાલમા જવાહર નવોદય સમિતિ દ્વારા હાલ ધોરણ 8 મા અભ્યાસ કરતા અને વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના વર્ષ માટે ધોરણ 9 મા પ્રવેશ મેળવવા માટે વિધાર્થીઓ પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી રહી છે 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૫/૦૪/૨૦૧૮ 

સિલેક્શન માટેની પ્રવેશ પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ 19/05/2018

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લિક કરી પ્રથમ રાજ્ય અને જિલ્લો સિલેક્ટ કરી રજિસ્ટ્રેશન કરવુ અને ત્યારબાદ લોગીન થઇ ફોર્મ ભરવુ 

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહિ ક્લિક્ કરો 

વધુ માહિતી માટે અને  ઓફિસિયલ જાહેરાત માટે અહિ ક્લિક કરો