4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jul 3, 2015

Aadhara link

          તમારા આધારકાર્ડ ને ચુટંણીકાર્ડ સાથે જોડવા માટે નીચે મુજબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અનુચરો
સૌ પ્રથમ ગુગલમા nvsp લખીને સર્ચ કરો 

અથવા અહિ ક્લિક કરો

ત્યારબાદ જમણી સાઇડમા એક ઓપશન આવસે જેમા Feed aadhara no  લખેલુ છે ત્યા ક્લિક કરો અને ત્યા
1.નામ
2.આધારકાર્ડ નમ્બર
3.ચુટંણીકાર્ડ નમ્બર
4.મોબાઇલ નમ્બર

વગેરે નાખી પછી સબમીટ આપો એટ્લે આધાર લિંક થઇ જસે સમે મોબાઇલમા મેસેજ પન આવી જસે No comments:

Post a Comment