4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

E-Books

www.mnmeniya.in દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક જે PDF ફોર્મેટમા છે અને નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

1.Notepad માટે અહિ ક્લિક કરો 

2.Ms Paint માટે અહિ ક્લિક કરો 

3.Wordpad માટે અહિ ક્લિક કરો 

4.Bloging માટે અહિ ક્લિક કરો 

5.MS Office 2003 માટે અહિ ક્લિક કરો

6.MS Office 2007 માટે અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment