4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Aug 23, 2015

GTU CCC

G.T.U. C.C.C websaite
www.ccc.gtu.ac.in

G.T.U. C.C.C Registretion
http://ccc.gtu.ac.in/TempClosed.aspx

http://ccc.gtu.ac.in/PreRegistration.aspx

G.T.U. C.C.C. Form Stetas ફોર્મ રિજેક્ટ છે કે બરાબર તે જાણવા 
http://ccc.gtu.ac.in/FormStatus.aspx

CCC Matiriyals  Clic Here 


No comments:

Post a Comment