4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 29, 2018

raja list 2018 surendrnagar

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. 

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 01/05/2018 થી 04/06/2018 દિવસ 35 

દિવાળી વેકેશન તારીખ 05/11/2018 થી 25/11/2018 દિવસ 21 


ફરજિયાત રજા 


મરજિયાત રજા No comments:

Post a Comment