4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 8, 2018

i-ખેડુત પોર્ટલ

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
વર્ષ 2018-19 માટે ખેતીવાડી અને પશુપાલન માટે વિવિધ યોજનાઓ માટેના ફોર્મ ભરવાનુ છલુ હોય રસ ધરાવતા ખેડુતો કે પશુપાલકો ઓનલાઇન તેમજ ઓફ લાઇન ફોર્મ ભરી સકસે
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 30/04/2018 છે .
ફોર્મ ભરવા તથા યોજનાની વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment