4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 9, 2018

GSRTC bharti 2018

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 
હાલમા ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમમા અલગ અલગ પોસ્ટ માટે ધોરણ 12 પાસ થી લઇને સ્નાતક થયેલા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવી રહી છે 

જેમા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી 
છેલ્લી તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ છે 
અરજી ફી રૂ.૨૫૦ 

ઓનલાઇન અરજી કરવા તથા વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો  

ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરતા નીચે બતાવ્યા મુજબની વેબસાઇટમા select ના ખાનામા GSRTC (ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ અને વાહન વ્યવહાર નિગમ) પર ક્લિક કરતા નીચે મુજબની ઇમેઝ દેખાસે જેમા જે તે પોસ્ટ સામે આપેલ Apply પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરી સકાસે તથા Deatails પર ક્લિક કરી તેના વિષે વધુ માહિતી સૈક્ષણિક લાયકાત વગેરે જાણી સકાસે 

No comments:

Post a Comment