4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 3, 2018

Bridje Corsh 521 & 522

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
હાલમા ધોરણ 1 થી 5 મા કાર્ય કરતા શિક્ષકો કે જેઓ P.T.C. સિવાય બીજી લાયકાત ધરાવે છે જેમકે B.ED,DP.Ed,BP.ed વગેરે તેઓને છ માસનો બ્રીજ કોર્ષ કરવાનો થાય છે તેમાના માટે હાલમા ચાલી રહેલા કોર્ષ મુજબ કોર્ષ નંબર 521 અને 522 કે જે અંગ્રેજી અને હિંદીમા છે તેનુ ગુજરાતીમા ભાષાંતર કરી અહિ PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે જેને આપ ડાઉનલોડ કરી ઉપયોગ કરી સકશો 

કોર્ષ ન.521

વિભાગ-1 માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિભાગ-2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

કોર્ષ ન. 522 

વિભાગ-1 માટે અહિ ક્લિક કરો 

વિભાગ-2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

બીજા કોર્ષની PDF થોડા સમય પછી મુકવામા આવસે 
આભાર 

No comments:

Post a Comment