4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 15, 2020

Android app browser& pick fish

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
આપને ઉપયોગી થાય તેવી ખાસ કરીને બાળકોને પઝલ પ્રકારની pick fish નામની Android મોબાઇલ એપલીકેશન અહિ બનાવીને મુકેલ છે તથા આપને serching ઉપયોગી એવી browser app બનાવી અહિ મુકેલ છે આ એપ આપ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરશો 


Browser એપલીકેશન માટે અહિ ક્લિક કરો

Pick fish game માટે અહિ ક્લિક કરો
આભાર 

No comments:

Post a Comment