4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 25, 2020

TEXT BOOKS STD 1 TO 5

નમસ્કાર 
        વાચક મિત્રો 
     આજે આપણે ધોરણ 1 થી 5 ના પાઠ્ય પુસ્તકોની માહિતી જોઇએ અહિ ધોરણ 1 થી 5 ના બન્ને સત્રના પાઠ્યપુસ્તકો 2020 ના અપડેશન સાથેના મુકેલા છે આ તમામ પાઠ્ય પુસ્તક PDF ફોર્મેટમા છે. પાઠ્ય પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા જેતે ધોરણ સામે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરતા તે ધોરણના તમામ પાઠ્ય પુસ્તક નુ લિસ્ટ જોવા મળસે તેમાથી જે તે પાઠ્યપુસ્તક પર ક્લિક કરતા તેને જોઇ શકાસે તથા ડાઉનલોડ્ના સિમ્બોલ એરો પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાસે. 
 ઓફિસિયલ વેબસાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 1 માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 2 માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 3 માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 4 માટે અહિ ક્લિક કરો 

 ધોરણ 5 માટે અહિ ક્લિક કરો
No comments:

Post a Comment