4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 16, 2021

Ariyars bil gr 15,11,21

 નમસ્કાર

   વાચક મિત્રો

હાલમાં 30/10/2021 સુધીના અંતિમ ચુકવણી બિલો પ્રાથમિક શિક્ષકોના પગાર ભથ્થા સિવાયના એરિયર્સ બિલો બાબત માહિતી મંગાવતો gr 15,11,21 નો અહીં મુકેલ છે 

GR ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોNo comments:

Post a Comment