4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Apr 21, 2022

Ads exchane plan

 નમસ્કાર 

    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે ads exchange group ની earning ઓપર્ચ્યુનિટી પલાન જોઈએ.

ADS EXCHANGE

Joining Amount = 1000 ₹

Total joining amount 1000₹

Slef Task Income = 50 ₹ Per Day (Life Time)

Direct Sponsor Income = 50 ₹

One Time Level Income

    1 Level   =  50 ₹  

    2 Level   =  20 ₹ 

    3 Level   =  10 ₹

    4 Level   =    5 ₹

    5 Level   =    5 ₹ 

    6 Level   =    5 ₹   

    7 Level   =    5 ₹  


Level Task Income by Team (Per Day)

    1 Level  =  2 ₹   

    2 Level  =  2 ₹

    3 Level  =  2 ₹ 

    4 Level  =  2 ₹

    5 Level  =  3 ₹ 

    6 Level  =  4 ₹  

    7 Level  =  5 ₹  


Rewards On Level Rank

Level    Team         Reward

    1    =   10       =      500 ₹

    2    =   50       =      1500 ₹

    3    =   300     =      5000 ₹

    4    =   1000   =     10000 ₹

    5    =   5000   =     iPhone 13

    6    =   25000   =   Mac Book Pro

    7    =   50000   =   Sports Bike


Per Day Income Capping

₹ 2500    = No Condition

₹ 5000    = 2nd Level 50 team

₹ 10000  = 3rd Level 300 team

₹ 20000  = 4th Level 1000 team

₹ 30000  = 5th Level 5000 team

₹ 40000  = 6th Level 25000 team

₹ 50000 = 7th Level 50000 team

2 Direct for Withdrawal

10% Dedection Admin + service charge

Email

Mobile No.-


Ads Exchange


JOINING LINK 

https://adsexchange.in/register.php?sponsor=AS634473

Official websaite

https://adsexchange.in

Sponsor code

AS634473

AS910475

AG274310No comments:

Post a Comment