4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 29, 2022

Abhyaskram Falvani

 

નમસ્કાર 

     વાચક મિત્રો 

ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ,ગાંધીનગર નુ વર્ષ 2022-23 માટેનુ ધોરણ 3 થી 8 ના શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી માસવાર અભ્યાસક્રમ ફાળવણી નુ ફોર્મેટ અહિ મુકેલ છે.
No comments:

Post a Comment