4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 28, 2015

Ringtone

શુ તમે તમારા નામની રિંગ્ટોન બનાવવા માંગો છો ?

તો સૌ પ્રથમ   http://freedownloadmobileringtones.com   વેબ સાઇટ ખોલો 
અને તેમા એક ઉપર અને એક નીચે સર્ચબોક્ષ હસે તેમા નીચેના સર્ચબોક્ષમા 
તમારુ નામ લખી સર્ચ પર ઓકે આપો 
એટ્લે તમારા નામની ઘણી બધી રિંગ ટોન બતાવસે તેમાથી તમને ગમે તે રિંગટોન ડાઉનલોડ કરી સકાસે 

જો તમારે તમારા નામની તમારી પસન્દગી મુજબની રિંગટોન બનાવવી હોય તો પણ બનાવી શકાસે

Std 1to 5 jillavaiz jagya


Jun 26, 2015

STD 1 TO 5 Bharti

Onlain Arjee 29/06/2015 thi 07/07/2015 sudhi
kula jagyaa 688
gen 442
sc 43
st 42
obc 161
anamat 21
www.vidyasahayakgujarat.org
www.ptcgujarat.org