4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 6, 2016

EBC RAd Pariptr 050-/10/16

નામદાર કોર્ટના ચુકાદાના આધારે હવે અટકેલી ભરતી 10% EBC અનામત વગર જ થસે જુઓ તારીખ 05/10/2016 નો પરીપત્ર 
PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment