4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 5, 2016

How to search Voter List

નમસ્કાર 
   મિત્રો 
ભારત સરકારની મતદાર યાદીમા આપણુ નામ કેવી રીતે શોધવુ તેની માહિતી જોઇએ 
હવે મતદાર યાદીમા આપણુ નામ છે કે નહી તે જોવા BLO પાસે જવાની જરૂર નથી તે હવે ઓનલાઇન જોઇ સકાસે 
આ માટે સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને ખુલેલી સાઇટ પર તમારો જિલ્લો સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ BY Name અથવા જો તમને વોટર આઇડી કાર્ડ નંબર યાદ હોય તો By Voter Id વગેરેમાથી એક વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો
હવે તમારી અટક નામ પિતાનુ નામ ઉમર જાતી વગેરે વિગતો ભરી દેખાતા કેપચા લખો અને પછી Search કે Submit પર ક્લિક કરો અને જો વોટર આઇ ડી નંબર યાદ હોય તો તે ઓપ્સન સિલેક્ટ કરી વોટર આઇ ડી નંબર નાખી Search કે Submit પર ક્લિક કરો એટલે તમારી મતદાર યાદીની વિગતો જોઇ સકસો અને ફેરફાર કરવો હોય તો આપ BLO ને મળી ફેરફાર માટેના ફોર્મ ભરી સકો છો 


મતદાર યાદીમા નામ શોધવા ની લિંક માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર 

No comments:

Post a Comment