4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 21, 2016

gunotsav-7 pariptra 7/12/16

નમસ્કાર
     વાચક મિત્રો
સરકારશ્રીની યોજના મુજબ તમામ સરકારી અને અનુદાનીત શાળાઓમા આગામી ગુણોત્સવ તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૭થી ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન યોજાસે જુઓ તે માટેનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રીનો તારીખ ૦૭/૧૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment