4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Dec 5, 2016

std 6thi8 khali jgyani mahiti babat pripatra 3-12-16

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓમા ધોરણ 6 થી 8 મા વિષય વાઇઝ ખાલી જ્ગ્યાની માહિતી મોકલવા બાબત નિયામકશ્રીનો તારીખ ૩/૧૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment