4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 5, 2016

std 6thi8 khali jgyani mahiti babat pripatra 3-12-16

નમસ્કાર
    વાચક મિત્રો
ગુજરાતી માધ્યમની શાળાઓમા ધોરણ 6 થી 8 મા વિષય વાઇઝ ખાલી જ્ગ્યાની માહિતી મોકલવા બાબત નિયામકશ્રીનો તારીખ ૩/૧૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment