4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Feb 10, 2018

6th & 7th bejik

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

આજે આપણે છઠા પગાર પંચ મુજબનો પગાર અને સાતમા પગાર પંચ મુજબનો પગાર તથા ઇજાફા ની ગણતરી માટેની એકસેલ ફાઇલની માહિતી જોઇએ 

આ ફાઇલ શ્રુતી ફોંટમા બનાવેલ છે જેથી ફોંટ ઇંસ્ટોલ કરવા નહિ પડે
આ ફાઇલ ઓટો મેટીક જનરેટ છે 

આ ફાઇલમા તમારે માત્ર છઠા પગાર પંચ મુજબનો પે બેંડ અને ગ્રેડ પે નાખવાનો રહે છે તેના આધારે ઇજાફો તથા નવો પે બેંડ છઠા પગાર પંચ મુજબનો આપમેળે તૈયાર થસે 

તમે ભરેલ માહિતીની આધારે સાતમા પગાર પંચ મુજબનો ઇજાફા પહેલાનો અને ઇજાફા પછીનો બેજિક પગારની ગણતરી આપ મેળે થસે 

ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 


આભાર

No comments:

Post a Comment