4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 30, 2019

parinam patrac-c

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
અહિ ઘણા શિક્ષક મિત્રોની માંગને અનુસંધાને માત્ર પત્રક-C બનાવી ને મુકવામા આવેલ છે જેમા તમારે પત્રક-A અને પત્રક-B તથા સ્વઅધ્યયન અને 40 ગુણના કે 80 ગુણના પેપરમાથી મેળવેલ ગુણને 40 માથી મેળવેલ ગુણ મુજબ લખવાના રહેશે. કુલ ગુણ , ગ્રેડ અને મેળવેલ એકંદર ગ્રેડ તથા કુલ મેળવેલ ગુણ અને સરાસરી ટકાવારી આપમેળે જનરેટ થસે .

ફાઇલની સાઇઝ માત્ર 80kb 
ફોન્ટ LMG ARUN અને શ્રુતી 

ધોરણ 3 થી 5 માટે અહિ ક્લિક કરો 


ધોરણ 6 થી 8 માટે અહિ ક્લિક કરો 
ફ્રન્ટ પેઝ 

ધોરણ 3 થી 8 ઔટોફીલ પરીણામ પત્રક સોફ્ટ્વેર ની માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 
આભાર 

No comments:

Post a Comment