4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Mar 19, 2019

SS & ENG Sem-2 learning output

નમસ્કાર 
વાચક મિત્રો 
હાલમા ચાલતા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત અભ્યાસક્રમ મા ધોરણ 6 થી 8 મા પત્રક A ભરવામા ઉપયોગી અધ્યયન નિષ્પતિ દ્વિતિય સત્રની સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી વિષયની અહિ PDF  સ્વરૂપે મુકેલ છે.જેની આપ પ્રીંટ કાઢી ફાઇલમા રાખી શકશો 

સામાજિક વિજ્ઞાન અધ્યયન નિષ્પતિ માટે અહિ ક્લિક કરો 

અંગ્રેજી અધ્યયન નિષ્પતિ માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment