4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 4, 2019

Punh Test English Std-8

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટીની પુનઃ કસોટી ધોરણ 8 અંગ્રેજી ના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 8 ના કસોટી નંબર 12  પુનઃ કસોટીનુ  પેપર મુકેલ છે  પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 8 અંગ્રેજી ક્સોટી ન.12 માટે અહિ ક્લિક કરો 

રોજિંદા જીવનમા ઉપયોગી કેમીકલ વગરની ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ (RCM) માહિતી માટે અહિ ક્લિક્ કરો 
આભાર

No comments:

Post a Comment