4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jan 2, 2020

social science sem-2unit-8 test pepar

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 6 ના બીજા સત્રના એકમ નંબર 8 ભારતવર્ષની ભવ્યતા એકમની કશોટી ના પેપર જોઇએ 
આહિ ધોરણ 6 ના બીજા સત્રના  એકમ નબર 8 ના એકમ કસોટી ટેસ્ટ પેપર  મુકેલ છે જેમા એકમ કશોટી  રચનાત્મક મુલ્યાંકન પત્રક A માટેની અધ્યયન નિસ્પતિ ને અનુરૂપ બનાવેલ  છે જેથી આપ આ ટેસ્ટના આધારે પત્રકમા હેતુમા ટીક માર્ક ચોકડી કે પ્રસ્નાર્થ કરવામા ઉપયોગી થસે ટેસ્ટ પેપર PDF ફોર્મેટમા મુકેલ છે.


ધોરણ 6 માટે અહિ ક્લિક કરો 
No comments:

Post a Comment