4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Dec 31, 2019

PAT Exam time tabel and mark patrak

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આજે આપણે સામયિક મુલ્યાંકન કસોટી સમય પત્રક નવુ ધોરણ 3 થી 8 તથા તેના ગુણ પત્રકની માહિતી જોઇએ  

સામયિક મુલ્યાંકન કસોટી સમય પત્રક નવુ ધોરણ 3 થી 8 તથા તેના ગુણ પત્રક અહિ PDF ફોર્મેટ તથા Excell મા મુકેલ છે.
આપે ગુણ પત્રકમા વિધાર્થીનુ નામ ધોરણ તારીખ તથા વિષય લખવાના રહેશે તથા કસોટી અને પુનઃ કસોટીના ગુણ લખવાના રહેશે. એક પેઝમા ત્રણ વિષયની બે બે કસોટીના ગુણ લખી સકાશે તથા 35 વિધાર્થીની માહિતી એક પેઝમા લખી સકાશે 

ગુણ પત્રક PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

ગુણ પત્રક Excell  માટે અહિ ક્લિક કરો 

સમય પત્રક 3 થી 5


સમય પત્રક 6 થી 8 No comments:

Post a Comment