4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 3, 2020

raja list surendranagar 2020

નમસ્કાર 
      વાચક મિત્રો 
ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સુરેન્દ્રનગર  જિલ્લાનુ ફરજિયાત અને મરજિયાત રજાનુ લિસ્ટ અહિ મુકવામા આવેલ છે. વર્ષ 2020 

ઉનાળુ વેકેશન તારીખ 04/05/2020 થી 07/06/2020 દિવસ 35 

ફરજિયાત રજા 

મરજિયાત રજા 


No comments:

Post a Comment