4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 23, 2016

E-books Notepad & paint

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો

 ઇ-બૂક્સ એટલે કે  www.mnmeniya.in દ્વારા લખાયેલ બે પુસ્તક જે કોમ્પ્યુટર ઇન્ફોર્મેશન ને લગતા છે જે ગુજરાતી ભાષામા લખાયેલ સે અને જરૂર મુજબ ચિત્રો પણ આપેલ છે. અને PDF ફોરમેટમા છે 

1.Notepad માટે અહિ ક્લિક કરો 

2.Ms Paint માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

No comments:

Post a Comment