4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 30, 2016

How To Make Online Pan kard

નમસ્કાર 
     વાચક મિત્રો 
આજે આપણે ઓનલાઇન પાનકાર્ડ કેવી રીતે કાઢી સકાય કે અરજી કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

આ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

સ્ટેપ-1. સૌ પ્રથમ પાનકાર્ડ માટેની નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી વેબ સાઇટ ખોલો
વેબસાઇટ માટેની લિંક https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

સ્ટેપ-2 . હવે ખુલેલી વેબસાઇટમા પ્રથમ અપ્લીકેશન ટાઇપમા New Pan Indian Citizen (Form49A) સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ કેટેગરી મા યોગ્ય કેટેગરી સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ  આપની અટક નામ પિતા કે પતિનુ નામ ઇ-મેઇલ આઇ ડી જ્ન્મ તારીખ મોબાઇલ નંબર લખો અને ત્યારબાદ સિક્યુરીટી કેપ્શા લખો અને છેલ્લે Submite પર ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


સ્ટેપ-3. હવે એક ટોકન નમ્બર દેખાસે જે નમ્બર તમે લખી લેવો કે યાદ રાખવો ત્યારબાદ નીચે CONTINUE TO PAN APPLICATION પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


સ્ટેપ-4. હવે ખુલેલા પેજમા તમે ભરેલ માહિતી દેખાસે જેમા પિતા કે પતિનુ પુરૂ નામ લખો અને ત્યારબાદ NEXT પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

સ્ટેપ-5. હવે તમારી આવક અને તેના સ્ત્રોત સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ તમારૂ એદ્રેસ ઓફિસ નામ મોબાઇલ નો અને મેઇલ આઇડી વગેરે લખો ત્યારબાદ Representative Assessee મા NO સિલેક્ટ કરો અને NEXT પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-6. હવે ખુલેલ પેઝમા એરિયા કોડ એઓ કોડ રેંઝ કોડ અને જરૂરી ઓપસન સિલેક્ટ કરી NEXT પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-7. હવે ખુલેલા પેઝમા ત્રણ ઓપ્સન મા જરૂરી ડોક્યુમેંટ સિલેક્ટ કરો અને અપલોડ કરો કે ઓનલાઇન વેરીફાઇ કરો અને ત્યારબાદ છેલ્લે SUBMITE પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-8. હવે પુરે પુરૂ તમે ભરેલ ફોર્મ માહિતી વગેરે ચેક કરો અને બધુ બરાબર લાગે તો PROCES પર ક્લિક કરો 

સ્ટેપ-9. હવે પાનકાર્ડ માટેની જરૂરી ફી ઓનલાઇન  પે મેંટ ભરો અને પેમેન્ટની સ્લીપ કાઢી લો 


જો આપે ફોર્મ બરાબર ભરેલ હસે તો  15 થી 20 દિવસમા પાન કાર્ડ ઘરે આવી જસે 
આભાર

No comments:

Post a Comment