4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Oct 30, 2017

ATM's paisha na nikale to su ?

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
આપમાથી ઘણા બધા ATM નો ઉપયોગ કરતા હસો ATM પૈશા ઉપાડવા માટેનુ સરળ સાધન છે જેમા 24 કલાક ગમે ત્યારે પૈશા ઉપાડી સકાય છે પરંતુ ઘણીવાર એવુ બને કે ATM માથી પૈશા ના નિકળે અને આપણા એકાઉન્ટ માથી બેલેંચ કપાઇ જાય તો સુ કરવુ ? આપણે ભગવાને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આવુ કોઇની સાથે ન જ બને પણ કદાસ આવુ બને તો સાવચેતી માટે સુ કરી સકાય તેની માહિતી જોઇએ 

જો આવી કોઇ ઘટાના ઘટી હોય તો સૌ પ્રથમ આપ નુ જે બેંક મા એકાઉન્ટ છે તેની નજિકની બ્રાંચમા જઇ અને કમ્પલેઇન નોંધાવો અથવા તો કસ્ટમર હેલ્પ લાઇનમા ફોન કરીને આપની કમ્પલેઇન નોંધાવી લ્યો 
આ માટે 1800 11 4000 અથવા 14404 પર ફોન કરવો 

આ માટે આપ ઓનલાઇન પણ કમ્પલેઇન નોંધાવી સકો છો આ માટે 
http://consumerhelpline.gov.in પર ક્લિક કરી Registration Online hear પર ક્લિક કરી તમારી જરૂરી માહિતી ભરી ફોર્મ ભરીને Sigh Up પર ક્લિક કરો હવે તમે નાખેલ E-mail અથવા User Name અને  passward  નાખી લોગીન થવુ અને ત્યારબાદ ઓનલાઇન કમ્પલેઇન નોધાવવી 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

No comments:

Post a Comment