4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 8, 2017

JNV selection test 2018

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 
 હાલમા એટલે કે વર્ષ 2017 મા જે વિધાર્થી ધોરણ 5 મા અભ્યાસ કરતા હોય અને તેમને જવાહર નવોદય વિધ્યાલય મા એડમીશન માટે પ્રવેશ પરીક્ષા આપવા માંગતા હોય તેમના માટેનો કાર્યકર્મ જાહેર થઇ ગયેલ છે 
આ વખતે જવાહર નવોદયનુ પ્રવેશ ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનુ છે 
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૫/૧૧/૨૦૧૭ છે.
ઓફીસિયલ વેબસાઇટ http://www.nvshq.org/admission_info.php
પરીક્ષાની તારીખ : 10/02/2018
પરીણામની તારીખ: એપ્રીલ-2018 ની આજુ બાજુ 

ફોર્મ ભરવા માટેની આવસ્યક સુચના 

(1) સૌ પ્રથમ નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી જવાહર નવોદય વિધ્યાલય નુ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તેની પ્રીંટ કઢાવી લો 
એપલીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

(2) હવે તમે ઉપરની લિંક પરથી  જે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી છે તેમા કુલ 24 પેઝ હસે જેમાથી તમારે માત્ર પેઝ ન.16થી 20 નમ્બરના પેઝની પ્રીંટ કાઢી તે ફોર્મ શાળાના આચાર્ય કે કોઇ જાણકાર વ્યકિત પાસે સમ્પુર્ણ અંગ્રેજીમા ભરાવવાનુ રહેસે જેમા પેઝ ન.16 પરનુ એફીડેવિટ પેઝ્ન. 17 પરનુ રેસીડેંસની માહિતી તથા પેઝ ન. 18 થી 20 પરનુ એપલીકેશન ફોર્મ ભરવાનુ રહેસે

(3) હવે સમ્પુર્ણ ભરેલુ ફોર્મ જેમા શાળાના આચાર્ય વાલી વિધાર્થી તાલુકા વિકાસ અધીકારી વગેરેની જ્યા સહિ સિક્કાની જરૂર હોય તે બાકી ના હોવા જોઇએ આ ફોર્મ આપની નજિકના CSC (કોમન સર્વીચ સેન્ટર) પર જઇ જરૂરી ફી આપી અપલોડ કરવાનુ રહેસે 

આભાર


No comments:

Post a Comment