4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Oct 28, 2017

Gred Patrk 100 to 1800

નમસ્કાર 
    વાચક મિત્રો 

હવે ધોરણ 3થી8 કે 10 સુધીની પરીક્ષામા ગુણની જ્ગ્યાએ ગ્રેડ આપવામા આવે છે. તો કેટ્લા ગુણે કયો ગ્રેડ આવે તે માટેનુ ગ્રેડ પત્રક અહિ મુકેલ છે જેમા ગ્રેડ Aથી E સુધીના આપેલ છે તથા ગુણ 100 થી 1800 સુધીના છે એટલે કે 100 ગુણ થી 1800 ગુણ સુધીની ગ્રેડ ની માહિતી આપેલ સે અને કેટલા ગુણ સુધી કયો ગ્રેડ મળે તે આપેલ છે જે નીચેના ફોટાનો અભ્યાસ કરતા ખ્યાલ આવસે 

ગ્રેડ પત્રક PDF અને ફોટો કોપી એમ બન્ને ફોર્મેટમા આપેલ છે.

PDF માટે અહિ ક્લિક કરો 

વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
આભાર

No comments:

Post a Comment