4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Apr 27, 2019

Excel short kat tips

નમસ્કાર 
   વાચક મિત્રો 

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Excel મા Skip blanks ની માહિતી જોઇ આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો

આજે આપણે Excel ના Transpose,Frize pense, Split , paste special ,conditional cell formating અને Cell formating  ની માહિતી જોઇએ  

(1)  Transpose: આ ઓપસન પેસ્ટ સ્પેસીયલ મા આવે છે કોઇ પણ આડુ બનાવેલ કોલમને એમ ને એમ ઉભુ કરવા માટે આ ઓપસનનો ઉપયોગ થાય છે . આ માટે આડુ બનાવેલ જેતે કોલમ સિલેક્ટ કરો ત્યારબાદ કોપી કરો અને ત્યારબાદ Past Speciayl જેમા Transpose પર ટીક કરી OK આપો

(2)    Freeze Panse: આ ઓપસન View મેનુમા આવે છે આ ઓપસનની મદદથી સિલેક્ટેડ કોલમ કે રો ની આગળનુ લખાણ જોવા માટે અને બાકીની રો કે કોલમ સ્ક્રોલ કરતા સિલેક્ટેડ કોલમ કે રો દેખાય તે સેટીંગ કરવા માટે વપરાય છે.

(3)    Split: (સ્પીલીટ) ઓપ્સન View મેનુમા આ ઓપસનનો ઉપયોગ સમાન વેલ્યુ ચેક કરવા માટે થાય છે આ માટે કોઇ કોલમ સેલેક્ટ કરી સ્પીલીટ પર ક્લિક કરતા સિલેક્ટ કરેલ કોલમની આજુ બાજુ વિંડો ચાર ભાગમા વિભાજિત થસે ફરી વાર સ્પીલીટ પર ક્લિક કરતા વિંડો પહેલાની જેમ થઇ જસે

(4)    Past Special: (પેસ્ટ સ્પેસીયલ) આ ઓપસન Home મેનુમા આવે છે આ ઓપસનનુ કાર્ય પેસ્ટ જેવુ જ છે પરંતુ આ ઓપસનની મદદથી કોપી કરેલ સેલ કોલમ કે રો ને અલગ અલગ ફોર્મેટ્મા પેસ્ટ કરી શકાય છે.

(5)    Conditional Cell Formating: (કંડીશનલ સેલ ફોર્મેટીંગ) આ ઓપસન Home મેનુમા આવે છે આ મેનુની મદદથી સિલેક્ટેડ કોલમ મા વિવિધ કાર્ય કરી શકાયછે કોઇ ફોર્મુલા ઉમેરી શકાય છે કલર ચેંજ કરી શકાય છે એક વાર કોઇ ફોર્મુલા ઉમેર્યા બાદ તેમા બીજી ફોર્મુલા ઉમેરવા Clear Rulesh નો ઉપયોગ કરી ફોર્મુલા દુર કરો અને પછી જ નવી ફોર્મુલા કે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવી

(6)    Cell Formating: (સેલ ફોર્મેટીંગ) આ ઓપસન Home મેનુમા સેલ અને તેમા ફોર્મેટ મેનુમા છેલ્લે આવે છે. આ ઓપસનનો ઉપયોગ કરી સિલેક્ટ કરેલ સેલમા કઇ માહિતી ભરવાની છે તેનુ ફોર્મેટ સેટ કરી શકાય છે જેમકે Genral, Text, number, date વગેરે

(7)    રો કે કોલમ ઇન્સર્ટ કરવા માટે જ્યા રો કે કોલમ ઇન્સર્ટ કરવુ છે તે રો કે કોલમ સિલેક્ટ કરી Right ક્લિક કરી Insert પર ક્લિક કરવુ


(8)    રો કે કોલમ હાઇડ (સંતાડવા) કરવા રો કે કોલમ સિલેક્ટ કરી ત્યા Right ક્લિક કરી Hide પર ક્લિક કરવુ Unhide કરવા માટે જે કોલમકે રો હાઇડ કરી હોય તેની બન્ને બાજુની રો કે કોલમ સિલેક્ટ કરી Right ક્લિક કરી Unhide પર ક્લિક કરવુ 

આભાર

No comments:

Post a Comment